Residenssitaiteilijat ja -tutkijat

Maalaus, piirustustaide, grafiikka

Teemu Korpela

taidemaalari

Olen taidemaalari, jonka päivät kuluvat pohtien millä tavoin voimme taiteen kautta nähdä asioita jotka ovat näkymättömiä. Tarkasteluni kohteena ovat yleisesti ottaen ilmiöt, jotka määrittelevät tapaa jolla koemme oman olemassaolomme. Ilmiöt ovat usein abstrakteja tai muodottomia, mutta ne voidaan tehdä käsiteltäväksi tai näkyväksi taideteoksien kautta. 

Uskon useiden yleismaailmallisten ja ajassamme olevien, ihmisyyteen liittyvien ongelmien syyn löytyvän kokemusmaailmamme ja reaalitodellisuuden välisestä suhteesta: tulkitsemme todellisuutta usein virheellisesti ja aiheutamme siksi haittaa itsellemme, toisille ja ympäristölle. Maalaus on mediana kokemusmekanismien tarkasteluun ja esittämiseen paljon mahdollisuuksia sisältävä muoto, koska se kokoaa yhteen monia eri havainto-ja jäsennysrekistereitä aistisesta symboliseen. Maalaus tarjoaa myös paljon ilmaisullisia mahdollisuuksia aina intuitiivisesta ja nopeasta hitaaseen ja analyyttiseen. 

Uskon että teosten tuottamien havaintoreaktioiden kautta kykenen tarkastelemaan sitä, miten merkitykset ja arvo syntyvät. Elämme merkitykseen ja arvoon liittyvää epistemologisen kriisin aikaa. Tavat jolla olemme tottuneet tuottamaan merkityksellisyyttä elämäämme ovat osoittautuneet kestämättömiksi. Joudumme tästä johtuen arvioimaan suhteemme todellisuuteen uudestaan. Tämä vaatii toimintaamme ohjaavien, kulttuurissa olevien symbolisten arvojen uudelleen koodaamista. Uudelleen koodaaminen alkaa osaltani siitä, että pyrin praktiikoideni metaforallisella esimerkillä ajamaan kestävämpiä arvoja taiteen ulkopuoliseen todellisuuteen. 

Ytimeltään työni on sen tarkastelua, millä tavoin mielteemme materiasta ja käsitteistä muuttuu sen mukaan miten muotoilen objektin ja kun lisään siihen jotain toista materiaalia. Kuinka kuvien ja objektien symboliset merkitykset muuttuvat sen mukaan miten ja missä kontekstissa laitan ne esille.  

Työni sisältää teoreettista tutkimusta siitä, miten merkitys syntyy ja miten se välittyy, aineiden kemiallisten ominaisuuksien opiskelua, eri tuotantoprosessien vaikutusten selvittämistä sekä perehtymistä uusien ekologisten materiaali-innovaatioiden mahdollisuuksiin. Pyrin soveltamaan materiaaleja, jotka sisältävät itsessään erilaisia kulttuurisia merkityksiä ja jotka ovat funktionaalisessa analogiassa käsittelemiini sisältöihin.   

Vaikka motiivini ovat usein didaktisia, pyrkimykseni ei ole rajoittaa taiteen sisällöllistä luovaa vapautta, vaan löytää keinoja tehdä teoksia siten, että keinot  ovat filosofisessa, käytännöllisessä ja eettisessä suhteessa meneillään oleviin globaaleihin prosesseihin. Teokseni ovat olleet monia vuosia todella kookkaita, ja haluan residenssikaudella etsiä keinoja tuottaa merkityksellisyyttä vähäisemmällä määrällä materiaalia ja pienikokoisemmilla töillä.