Klaus Maunuksela

Dramaturgi ja kirjoittaja

Pyrin residenssin aikana selvittämään, mikä on algoritminen libretto ja millaisia ovat sen mahdollisuudet taiteellisena muotona.

’Algoritminen libretto’ on spekulatiivinen käsite, jolla yritän hahmottaa teknologian ja automatisaation vaikutusta kieleen ja sitä miten tämä näkyy, tulee näkymään tai voisi näkyä nykymusiikissa ja esitystaiteessa. Algoritmisuus viittaa paitsi algoritmeihin joille nykyiset digitaaliset alustat, palvelut ja työkalut perustuvat, myös niihin enemmän tai vähemmän huomaamattomiin vaikutuksiin joita algoritmisen logiikan hallitsemissa ympäristöissä toimiminen saa aikaan ajattelussa, puheessa ja inhimillisen toimijuuden – esimerkiksi katsojan, kuluttajan tai dramaturgi-kirjoittajan – rakentumisessa.

Libretto on tekstilaji, alue ja kenttä jolla pyrin näitä vaikutuksia lähestymään. Kehitän residenssin aikana ääneen esitettävien, esityksellisten tekstien tuottamiseen sopivia periaatteita ja ohjeita, joita kokeilen erilaisten käytännön kokeiden ja ajatusleikkien kautta. Tutkin kieltä sen eri olomuodoissa: ääninä, värähdyksinä, syntaktisina rakenteina, materiaalina ja rytminä. Samalla kehitän teoreettista ymmärrystäni teknologian, vallan ja kielen keskinäisistä suhteista lukemalla aihetta koskevaa kirjallisuutta.

Residenssityöskentely algoritmisen libreton parissa toimii teoreettisena ja käytännöllisenä alustana tuleville teosprosesseille, joissa kieltä koskeva koettelu yhdistyy uusiin äänen ja musiikin esittämisen ja vastaanottamisen muotoihin; jonkinlaisena diskursiivisena tavoitteenani on ”libreton” käsitteen laajentaminen ja sen motivoiminen uusissa yhteyksissä perinteisen oopperan ja musiikkiteatterin ulkopuolella.

Mahdollisesti. Oman työni ohella toivon residenssijakson myös avaavan tilan ei-digitaaliseen kommunikaatioon ja kohtaamisiin, joiden reunaehdot eivät määräydy digitaalisten alustojen ehdoilla. Tämä mahdollisuus (tai sen mahdottomuus) ovat ehkä jotain, mitä vain maantieteellisen etäisyyden ottaminen ja dis-konnektio tuovat näkyviin.

KLAUSMAUNUKSELA.WORDPRESS.COM

Klaus Maunuksela (s.1993) on dramaturgi ja kirjoittaja, joka toimii teatterin, nykymusiikin ja kirjallisuuden alueilla. Hänen työskentelyään erilaisten teosmuotojen parissa yhdistää usein teoreettinen mielenkiinto kielen ja vallan suhteeseen sekä kysymys esityksestä mahdollisena ajattelun tilana. Hän on kirjoittanut mm. kaksi näytelmää, librettotekstejä sekä Työstäkieltäytyjän käsikirjan (2019) yhdessä yhdeksän muun kirjoittajan kanssa. Hän on valmistunut teatteritaiteen maisteriksi Taideyliopistosta ja opiskellut kirjoittamista Kriittisessä korkeakoulussa.