Monitieteinen tutkimus suomalaisten mielisairaalamuistoista ja -kokemuksista

Hankkeessa eri alojen tutkijat tuottivat tulkintoja mielisairaalamuistoja käsittelevästä, noin sadalta kirjoittajalta saadusta aineistosta.

Monitieteinen hanke mielisairaalamuistoista oli lähtökohdiltaan kunnianhimoinen yritys tuoda yhteen eri alojen tutkijoita yhteen tuottamaan tulkintoja SKS:n kansanrunousarkiston kanssa kerätystä muistitietoaineistosta. Aineisto oli koottu muistokeruulla 2014–2015. Keruu tuotti kirjoituksia lähes sadalta mielisairaaloissa potilaana olleelta, sairaalassa työskennelleeltä, niissä vierailleelta läheisiltä ja sairaala-alueella vanhempiensa työn vuoksi lapsena asuneelta muistelijalta.

Hankkeessa luotiin monitieteistä ja taiteellista tutkimusta tästä noin sadalta kirjoittajalta saatuun aineistosta. Erityisenä kiinnostuksen kohteenamme oli ruumiillinen tieto, kerronnan tavat ja mahdollisuudet sekä muistojen nivoutuminen psykiatrisen sairaanhoidon sekä esimerkiksi asumisen ja taiteen historiaan.

Hankkeeseen kuuluivat taiteilija-tutkija Kirsi Heimonen, kielen ja kulttuurin tutkija Saara Jäntti (PI), visuaalisen kulttuurin tutkija Sari Kuuva, kirjallisuusterapeutti ja kirjoittamisen tutkija Karoliina Maanmieli sekä historiantutkija Anu Rissanen. Tutkijoiden työskentelyä rahoitettiin merkittävästi yliopistojen työsuhteiden ja muiden rahoituslähteiden kautta. Tutkimusavustajina toimivat sen eri vaiheissa Jenni Mäkelä, Janne Loisa sekä Pauliina Puranen.

Hanke järjesti säännöllisiä tapaamisia, joissa suunniteltiin yhteistä toimintaa, symposiumeita, yleisötapahtumia, hanke-esittelyjä, seminaareja ja niihin osallistumista. Tapaamisissa kommentoimme toistemme kirjoituksia ja käsittelimme monia aineiston tulkintaan ja tutkimusetiikkaan liittyviä kysymyksiä, aineiston jakamista ja esiintymistä koskevia pyyntöjä, yhteistyötä muiden hankkeiden kanssa sekä talousasioita.

Yhdessä ja erikseen teimme myös vierailuita mielisairaaloihin ja mielisairaalamuseoihin (esim. Moisio, Nikkilä, Kellokoski, Lapinlahti, Törnävä), järjestimme opetusta sekä työstimme esitelmiä, yhteisartikkeleita ja hankkeen juuri ilmestynyttä loppujulkaisua Kokemuksia mielisairaaloista. Muistoihin kaivertuneet tilat (SKS, 2022).

Hankkeen tutkijat osallistuivat moniin kotimaisiin ja kansainvälisiin konferensseihin, joissa pidettiin lukuisia sekä taiteellisia että tieteellisiä esityksiä. Keruun tuottamia muistoja jaettiin ja niitä kerättiin lisää yleisötapahtumissa kuten Taiteiden yössä ja Tutkijoiden yössä sekä MielenTilat-festivaaleilla, joissa järjestettiin sekä hanke-esittelyitä että työpajoja.

Lapinlahdessa järjestimme mm. hanke-esittelyitä, ja siellä toteutettiin myös Kirsi Heimosen Kävelyhäkki -teos ja pidettiin aineistoon pohjautuvan Täällä, jotenkin -lyhytfilmin ensi-ilta. Nämä Kirsin taideteot ja -julkaisut ovat olleet tärkeitä keskustelunherättäjiä niin yleisö- kuin tutkijatapaamissakin.

Yhdessä ja erikseen tutkijat julkaisivat lukuisia tieteellisiä ja populaareja artikkeleita ja kirjoituksia. Hankkeen aikana järjestimme avoimia luentoja sekä kolme symposiumia, joista kaksi Qualitative Research in Mental Health -konferensseissa Berliinissä ja Maltalla (Zoomin kautta).

Hankkeen kautta olemme halunneet paitsi luoda kulttuurista tilaa mielisairaalamuistojen jakamiselle ja purkaa niihin liittyviä stigmoja myös kehittää kulttuurisen mielenterveystutkimuksen kenttää ja metodologiaa tuomalla yhteen eri alojen tutkimusta ja tutkijoita ja törmäyttämällä eri lähestymistapoja. Taiteellisten, taideperustaisten ja taiteen tutkimuksen menetelmien vieminen esimerkiksi laadullisen mielenterveystutkimuksen kentälle QRMH-konferensseissa on ollut avaavaa ja luonut uutta tilaa taidemenetelmille.

Hankkeen loppuseminaari Pysäkillä? Missä menet kulttuurinen mielenterveystutkimus toi haastavassa pandemiatilanteessakin yhteen yli kaksikymmentä aihepiirin tutkijaa, ja hankkeen piiristä on syntynyt uusia tutkimushankkeita kuten Sari Kuuvan sairaalapotilaiden taidetta koskeva hanke ja Karoliina Maanmielen koordinoima Erasmus-hanke HEROINES .

Alun perin kolmivuotiseksi suunniteltu hanke venyi lopulta viisivuotiseksi. Taiteen ja tutkimuksen rahoituskentän pirstaleisuuden ja pandemian tuomista viivytyksistä huolimatta hanke saavutti pitkälti päämääränsä, ja esimerkiksi julkaisujen ja tapahtumien osalta jopa ylitti tavoitteensa. Keskeinen tavoitteemme osoittaa, miten erilaiset tiedonmuodostuksen tavat ja käytänteet kytkeytyvät yhteiskunnallisiin muutoksiin ja virtauksiin ja miten menetelmälliset valinnat vaikuttavat merkitysten luomiseen tiedonmuodostuksessa, läpäisi hankkeen tutkimustoiminnan ja kiteytyy loppujulkaisussa.

Monitieteisyydessään ja -taiteisuudessaan hanke oli haastava ja aihepiiri raskas, mutta niin meille tutkijoille kuin yhteistyökumppaneillemme tärkeä ja avaava. Toiveemme on, että loppujulkaisu edelleen vain lisää mielisairaalakokemuksiin liittyvää keskustelua. Viitteitä tähän on jo olemassa: niin tutkimuksen kuin kulttuurin alalla mielisairaaloiden merkitystä ja niihin liittyviä kokemuksia puidaan jo avoimemmin kuin hankkeemme alkaessa.

Tärkein kiitoksemme kuuluu rahoittajan lisäksi ennen kaikkea muistojen kirjoittajille. Ilman heitä, teitä, tutkimus ei olisi toteutunut.

Eikä aineisto tästä tyhjentynyt. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoon talletettuna se on nyt avoimesti myös tutkijoiden käytettävänä, ja sitä onkin hyödynnetty esimerkiksi Helsingin kaupunginmuseon Rikki – kun mieli särkyy -näyttelyssä 22.4.-25.9.2022 sekä Hanna Koikkalaisen, Marleena Liikkasen ja Anu Huttusen Lappeenrannan Linnoitukseen kokoamassa Tunnemuseo – Ihmisiä Rauhassa -näyttelyssä.

Kokemuksia mielisairaalasta. Muistoihin kaivertuneet tilat -kirja (SKS 2022)

Hankkeen loppujulkaisu, Kokemuksia mielisairaalasta. Muistoihin kaivertuneet tilat -teos on ilmestynyt. Kirja on tilattavissa SKS:n kirjakaupasta ja vapaasti ladattavissa verkosta täällä: https://oa.finlit.fi/site/books/e/10.21435/skst.1483/

Teoksen sisällysluettelo

Mielisairaalamuistot nykykulttuurissa 11
Saara Jäntti, Kirsi Heimonen, Sari Kuuva, Karoliina Maanmieli ja Anu Rissanen

Muistoja keräämässä ja tutkimassa 32
Saara Jäntti

Suomalaisen laitospsykiatrian historiaa 65
Anu Rissanen

Ristiinvalotuksia – Mielisairaala muistojen kuviteltuna ja elettynä tilana 87
Saara Jäntti ja Karoliina Maanmieli

Liikkeen, tilallisuuden ja kirjoituksen atmosfäärit mielisairaalamuistojen ruumiillisessa tutkimisessa 140
Kirsi Heimonen

Helvetistä Pöllölään – Mielisairaalapotilaana 1930-luvulla 190
Anu Rissanen

”Me alistutaan, koska se on meijän asema sairaalaolosuhteissa” – Potilaiden muistoja pakkokeinoista, väkivallasta ja kaltoinkohtelusta 241
Karoliina Maanmieli

Leikkiä ja liikettä mielisairaalaympäristöissä – Turvallisuus ja pelko mielisairaaloiden henkilökunnan lasten muistoissa 287
Sari Kuuva

Kotona, sairaalassa – Kodin ja mielisairaalan jännitteisiä suhteita mielisairaalamuistoissa 332
Saara Jäntti

Tulkintojen tiheikössä – Tilojen ja ihmisten kaikuja mielisairaalamuistoissa 389
Saara Jäntti, Kirsi Heimonen, Sari Kuuva, Karoliina Maanmieli ja Anu Rissanen