Improvisaatio muutosvoimana kohti turvallisempaa ja yhdenvertaisempaa kouluyhteisöä

Kolmivuotisessa hankkeessa tutkimme ja kehitämme musiikinopetuksen oppimisympäristöä yhdenvertaisuuden, hyvinvoinnin, kokonaisvaltaisen kasvun ja musiikillisen kehittymisen näkökulmasta.

Hankkeen taustalla on syvä huoli kouluyhteisöissä kasvavasta pahoinvoinnista. Viimeisimmän kouluterveyskyselyn mukaan joka toinen peruskoulun 8-9 -luokkalainen tyttö kokee elämää haittavaa sosiaalista ahdistuneisuutta ja sosiaalisten tilanteiden pelkoa (Valtakunnallinen kouluterveyskysely, THL, 2021) ja joka kolmas opettaja on kokenut toistuvaa ja vakavaa kiusaamista sekä epäasiallista kohtelua (Työolobarometri, OAJ, 2021). Tätä taustaa vasten on tärkeää tarkastella kouluyhteisöissä koettua sosiaalista turvallisuutta ja osallisuutta.

Tässä hankkeessa haluamme kehittää koulun musiikin oppimisympäristöä tukemaan oppijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä turvallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentumista. Tavoitetta varten hankkeessa tarkastellaan kriittisesti oletuksia, joiden mukaan kaikki musiikkiin liittyvä toiminta edistäisi hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Hankkeessa kyseenalaistetaan eriarvoisuutta tuottavia mekanismeja, kuten ylikorostunut länsimaisen nuotinkirjoituksen käyttö (Kivijärvi, 2021) sekä äänenkäytölle ja musiikille asetetut tiukat normit ja ideaalit (Tarvainen, 2018). Tavoitteena on tukea oppijoiden yhdenvertaista mahdollisuutta osallisuuteen ja musiikillisen kehitykseen.

Hankkeessa taiteilija-tutkijan ja musiikinopettajan käytännön yhteistyössä sovelletaan improvisaatiopedagogiikan tutkimusta (Siljamäki, 2021) ja käytänteitä musiikin oppimisympäristön kehittämiseen. Tavoitteena on musiikinopetus, jossa

  1. oppija voi osallistua toimintaan, oppimiseen ja musisointiin riippumatta aiemmasta osaamisesta, taidoista tai oppimisen tuen tarpeesta
  2. oppija tulee hyväksytyksi omana itsenään.
  3. rakennetaan yhteisöllisyyttä ja sosiaalista turvallisuutta yhteistyössä
  4. tuetaan oppijoiden musiikillista ja sosiaalista toimijuutta

Hankkeen tuloksena syntyy uutta tietoa ja käytäntöjä musiikkikasvatuksen alan kehittämiseen. Hankkeessa tuotetaan uudenlaisia moniäänisyyttä edistäviä taiteellisia käytäntöjä kouluyhteisöön ja välineitä oppijoiden taiteellisen ilmaisun ja tekijyyden edistämiseen, laajentamiseen ja vapauttamiseen. Hanke tulee myös herättämään keskustelua oppilaiden yhdenvertaisuuden toteutumisesta perusopetuksessa, sekä musiikinopetuksen ja turvallisuuden merkityksestä osana kokonaisvaltaista kasvua ja hyvinvointia.

Hanke toteutetaan Koneen säätiön tuella 2023–2026.