FT, dosentti Karjalainen Mira

86400 €

Ystävyys ja työn rajojen hämärtyminen hierarkiattomissa organisaatioissa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Kestävän työelämän ja työssä jaksamisen kannalta on välttämätöntä ymmärtää, kuinka eri-ikäiset eri elämäntilanteissa ja eri sukupuolia olevat työntekijät kokevat muuttuvan työn, työn murroksen ja työn rajojen hämärtymisen sekä millaisia tarpeita ja keinoja heillä on hallita työn rajoja ja parantaa henkistä hyvinvointiaan. Tämä kysymys on erityisen keskeinen organisaatioissa, jotka operoivat ilman muodollista hierarkiaa tai non-managementpohjalla. Tutkimuksessa tarkastellaan laadullisin menetelmin työn rajojen hämärtymistä ja ystävyyttä kahdessa Suomessa toimivassa non-managementyrityksessä. Työn hämärtyviä rajoja tarkastellaan kattavasti (aika ja tila, tunne-, esteettinen ja uushenkinen työ), mutta fokukseen nousee ystävyys, sen ollessa eräs keskeinen työn hämärtyvien rajojen jäsentäjä näissä organisaatioissa. Teoreettinen viitekehys rakentuu tunnetyöhön (emotional labor) pohjautuvasta organisaatiotutkimuksessa tuoreesta tutkimuskäsitteestä ystävyystyö (social labor), jolla voidaan tarkastella ystävyyttä vaativan asiantuntijatyön kontekstissa. Ystävyystyö nousee tunnetyön kontekstista, mutta sitä ei Suomessa eikä juuri maailmallakaan ole vielä tutkittu, joten tämä uusi tieteellinen näkökulma tarjoaa merkittäviä teoreettisia avauksia johtamiselle ja organisaatiotutkimukselle. Tutkimus on poikkitieteellinen ja uusia tutkimusalueita avaava ammentaessaan sekä johtamisen ja organisaatiotutkimuksen kysymyksenasetteluista että kulttuurintutkimuksesta.