TaM, FM Laaksonen Nina

89300 €

Värin uudelleenajattelu moniaistisena kokemuksena taidepedagogiikassa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Värin uudelleenajattelulla on vaikutuksia laajasti taiteen opetukseen tulevaisuudessa ja värinopetuksen kehittämiseen eri koulutusasteilla. Väriopetus on perusopetuksessa ja taiteenopetuksessa pysynyt pitkään samanlaisena ja opetus perustuu edelleen valmiisiin, olemassa oleviin teorioihin. Tavoitteena tällaisessa oppimisessa on, että opiskelija oppii tunnistamaan värejä, niiden sävyjä ja valöörejä ja täyttää näin nykyisen koulutuksen värinopetukselle asetetut perustavoitteet. Tämä tieto ei kuitenkaan enää ole riittävää, vaan kommunikaatio ympäröivän maailman, luonnon, ympäristöhaasteiden ja käytössä olevan teknologian kanssa, vaatii uudenlaisten kielten opettelua. Kysyn tutkimuksessani, miten värikokemuksen moniaistinen ymmärtäminen voi laajentaa käsityskykyämme maailmasta ekologisena haasteena ja itsestämme ihmisinä muiden lajien joukossa? Mitä väri voi opettaa näkemään? Tutkimukseni keskittyy tulevaisuuden värinopetuksen laajempaan ymmärtämiseen ja sen mahdollisuuksiin kehittyä monialaiseksi ja monikulttuuriseksi oppisisällöksi, joka luo uusia yhteyksiä muiden oppiaineiden ja erilaisten toimijoiden kesken. Väri ymmärretään silloin aktiivisena toimijana ja prosessina. Tarkastelu ei keskity ainoastaan ihmisten kokemuksiin toisistaan vaan myös kommunikaatioon mm. kasvien, eläinten, bakteerien, tuulen, veden ja teknologian kanssa. Myös oppijalla on aktiivinen rooli tiedon hankinnassa, tuottamisessa ja käsittelemisessä.