Filosofian maisteri Nurmi Linda

62000 €

Vapaa suora esitys suomen- ja ranskankielisessä nykykirjallisuudessa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Artikkelipohjaisessa väitöskirjassani tutkin vapaata suoraa esitystä fiktiivisen dialogin rakentumisessa ranskalaisessa ja suomalaisessa kaunokirjallisuudessa. Aineistoni koostuu Marguerite Durasin, Annie Ernaux’n, Annie Saumontin sekä Raija Siekkisen teoksista. Tutkimukseni sijoittuu kirjallisuuden- ja kielentutkimuksen välimaastoon ammentaen ylirajaisesti myös muista humanistisista sisartieteistä . Tieteidenvälisyyttä korostaa myös digitaalisten ihmistieteiden kvantitatiivisten ja laskennallisten metodien hyödyntäminen osana tutkimusmenetelmää. Kirjallisuudentutkimuksen kontekstissa vapaa suora esitys on yksi puheen esittämisen muoto, jota ilmenee runsaasti nykykirjailijoiden tavassa esittää fiktiivisten henkilöhahmojen puhetta ja dialogia. Kieliopillisesti kyseessä on referoinnin muoto, joka esitetään suorana sitaattina, vapaana johtoilmauksesta (esim. hän sanoo) ja tyypillisistä typografian keinoista (kaksoispiste, lainausmerkit, repliikkiviiva).Tutkimukseni perustana hyödynnän narratologiaa paneutuen narratiivisiin tekniikkoihin ja kertomuksen teoriaan. Teoreettiseen kielentutkimukseen perustuvan lähiluvun avulla minun on mahdollista jäljittää tekstiesimerkeistä kieliopilliset, semanttisloogiset, ko(n)tekstuaaliset, affektiset ja pragmaattiset kielenainekset. Luen aineistoni tekstejä myös suhteessa niitä ympäröivään kokonaistekstiin osana kaunokirjallista representatiivista taidemuotoa, havaintojen ja aistien rakentamaa sosiaalista maailmaa ja sen luomia merkityksiä.Hypoteesini on, että vapaa suora esitys on vuorovaikutusta luova ja ylläpitävä, ilmaisuvoimainen puheen esittämisen muoto, jolla on erilaisia funktioita kaunokirjallisesta teoksesta riippuen. Osoitan, että vapaa suora esitys ilmentää sekä yksilöllisiä että kollektiivisia sosiaalisia ääniä, jotka aineistoni teoksissa kietoutuvat toisiinsa korostaen puhetilanteiden transsubjektiivista vuorovaikutusta. Vapaa suora esitys näyttäytyy myös kerronnan rajoja ja syntaksia rikkovana trangressiivisena voimana.