KT, dosentti Mietola Reetta ja työryhmä

470500 €

Vammaisaktivismia tekemässä. Teoissa ja kerronnassa muotoutuva suomalainen vammaisliike

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Hankkeessa tutkitaan vammaisaktivismin ja vammaisliikkeen nykyisyyttä ja historiaa. Hankkeessa kysytään, millaisina aktivismi ja vammaisliike muotoutuvat aktivismin teoissa ja näitä koskevissa kertomuksissa. Metodologiselta orientaatioltaan hanke on etnografinen. Aktivismia lähestytään kansalaisuuden tekoina analysoiden aktivismiksi nimettyjä tekoja, toimintaa ja tapahtumista näitä koskevien havaintojen, kertomusten ja kuvausten kautta. Aineisto koostuu haastatteluista, työryhmän kenttätyön aikana tuottamista havainnointimuistiinpanoista, valokuvista ja videoista, historiallisista lähdeaineistoista, sekä erilaisista (historiallisista) kulttuurisista teksteistä, joilla vammaisaktivismia tehdään tai joissa aktivismia kuvataan ja määritetään. Teoreettisesti tutkimus ammentaa uudesta kansalaisuuden teoriasta, intersektionaalisuutta koskevasta teoretisoinnista ja identiteettipolitiikkaa kriittisesti analysoivasta tutkimuskeskustelusta, ja osallistuu erityisesti yhteiskuntatieteellisen vammaistutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen kentällä käytävään aktivismia ja sosiaalista liikehdintää koskevaan keskusteluun. Hankkeen tavoitteena on (1) rakentaa moninainen kuva vammaisaktivismista sekä tätä kautta (2) uudelleen hahmottaa ja kuvata suomalaista vammaisliikettä, sen moninaista nykyisyyttä ja historiaa.