arkkitehti, FM Hyvönen Hanna

37500 €

Väitöstutkimus valokuvausta jäljittelevästä arkkitehtuurisuunnitelmien havainnollistamisesta: Envisioning Architecture through Photography Simulations –tutkimuksen loppuun saattaminen

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Arkkitehtuurisuunnitelmien havainnollistaminen on mullistunut 2000-luvulla. Rakennushankkeita ja suunnittelukilpailujen tuloksia esitellään julkisuudessa lähes poikkeuksetta tietokoneavusteisesti tuotetuin kuvin, jotka tavoittelevat valokuvamaista yleistajuisuutta. Näiden ”fotorealististen” havainnekuvien merkitys arkkitehtuuria koskevassa keskustelussa ja päätöksenteossa on usein ratkaiseva. Tutkimukseni on ensimmäinen laaja selvitys valokuvamaisten havainnekuvien merkityksestä arkkitehtuurissa. Myös lähestymistapani arkkitehtuurin kuviin on uusi: Analysoin yleisesti käytettyjä visualisointiohjelmistoja, joiden käyttöliittymissä arkkitehtuurikuvien tuottaminen näyttäytyy valokuvauksen simulointina. Peilaan valokuvamaisten havainnekuvien yleisiä piirteitä sekä niiden tuottamiseen käytettyjä välineitä arkkitehtuurin ja kuvallisen kulttuurin historiaan. Tavoitteenani on kyseenalaistaa nykyvisualisoinnin näennäisen ongelmaton "realismi" ja vakuuttavuus. Tulkitsen vallitsevia kuvallisia esitystapoja normeina, jotka suuntaavat ja muovaavat havaintoa ja toimintaa. Myös valokuvamaiset havainnekuvat ohjaavat lähestymään ja arvioimaan arkkitehtuuria kuvallisen rakenteensa mukaisesti. Ne yhtäältä yhdistävät perinteisiä kuvallisia normeja kuten perspektiivistä tilankuvausta ja valokuvallista ”realismia” ja toisaalta luovat uusia. Osoitan, että nykyvisualisoinnin helppo ymmärrettävyys rakentuu moninaisten tekniikoiden sekä kuvallisten ja arkkitehtonisten ihanteiden varaan eikä siis ole neutraalia eikä vaihtoehdotonta. Argumentoin, että valokuvamainen visualisointi muovaa parhaillaan globaalisti käsityksiä siitä, mikä arkkitehtuurissa on huomion arvoista ja tavoiteltavaa. Tutkimukseni tuloksena syntyvä englanninkielinen artikkeliväitöskirja tarjoaa kriittisiä välineitä arkkitehtuurikuvien ja -kulttuurin arviointiin. Samalla se pohjustaa uusien, entistä monipuolisempien arkkitehtuurin havainnollistamisen tapojen kehittelyä.