FM Manka Mikko

60000 €

Väitöstutkimus: Freedom, Youth and Senses of Belonging: Oral Histories of Nordic Youth on the InterRail in the 1970s and 1980s

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Väitoskirjatutkimuksessani tarkastelen, miten pohjoismaisen nuorison muistot 1970–80-lukujen InterRail-matkailusta heijastavat kuulumisen tunteita erilaisiin kansallisiin ja ylirajaisiin yhteisöihin. Mitä nuoruuden reilimatka merkitsi tuolloin ja mitä se merkitsee nyt? InterRail oli yksi merkittävimpiä nuorison kollektiivisen liikkuvuuden ilmiöitä 1970–80-luvuilla ennen esimerkiksi Erasmus-järjestelmän luomista ja yleistymistä. Keskeinen teoreettinen käsite työlle on kuuluminen (belonging), jota tarkastelen suhteessa maantieteellisiin ja sosiaalisiin tiloihin (Lähdesmäki ym. 2016). Tilallinen kuulumisen kokemus korostuu matkailussa, jossa paikasta toiseen liikkuminen ja sosiaaliset kohtaamiset ovat ilmiön keskeisiä osia. Ihmisten kokemukset avautuvat analysoitavaksi suullisen historian muisteluprosessissa. Ylirajainen tarkastelu (Suomi ja Ruotsi) puolestaan mahdollistaa samankaltaisuuksien ja erojen havaitsemisen eri kohdemaissa. Tutkimuksen tavoitteena on tuoda tuore näkökulma 1970–80-lukujen nuorison kansainvälistymiseen, yhteisöihin kuulumisen tunteeseen sekä suomalaisten – ja yleisemmin pohjoismaalaisten – Eurooppa-suhteeseen. Tutkimuksen työkielenä on englanti, toteutus artikkeliväitöskirjana ja sen tavoiteaikatauluna on vuoden 2022 loppu. Tähän mennessä on jo tehty haastattelut suomalaisten matkailijoiden keskuudessa (20) ja yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa kanssa kansallinen muistitietokeruu "Täältä tullaan Eurooppa". Koronatilanteen salliessa toteutan seuraavaksi haastattelut Ruotsissa, jonka jälkeen väitöstutkimuksen koko lähdeaineisto on kasassa. Väitöstutkimus toteutetaan artikkeliväitöskirjana ja sen työkieli on englanti. Artikkeleissa tarkastellaan kuulumisen kokemusta 1) käsitteellisesti Suomessa totetettujen haastatelujen pohjalta (viimeistelyvaiheessa), 2) vertailevana tutkimuksena suomalaisten ja ruotsalaisten välillä sekä 3) muisteluprosesissa.