FM, tohtorikoulutettava Siltaloppi Satu

32600 €

Väitöskirja: Finland-Swedish Sign Language – Constructional Approach on listing events

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Suomenruotsalaisen viittomakielen käyttäjät viittovat informatiivisia viestejä käyttäen erilaisia tapoja ilmaista listoja: numeraaliviittomaan pohjautuvaa listapoijua, osoituksia tilaan joko sormella, pään tai kehon liikkeillä ja käyttäen erityisiä viittomia (ALSO, AND, ADDITIONALLY). Tutkimuksessa dokumentoidaan listaamisen tapoja ja samalla uhanalaisen viitotun kielen käyttöä. Näitä vertaillaan muissa kielissä raportoitujen tapojen kanssa ja tulosten pohjalta muotoillaan konstruktiokielioppiin pohjautuva yleistys. Näin tutkimus kertoo uutta paitsi suomenruotsalaisesta viittomakielestä myös ylipäätään kielestä ja ihmisen kognitiosta. Työ on osa suomenruotsalaisen viittomakielen elvytystoimenpiteitä: pienen kieliyhteisön (n. 90 kuuroa äidinkielistä) kieltä elvytetään tutkimuksella, tulkkikoulutuksella ja omakielisellä sisällöntuotannolla televisiossa ja internetissä. Työn aineisto koostuu internetissä julkaistuista asiapitoisista videoista. Tutkimuksessa yhdistellään erittäin uhanalaisen kielen dokumentointia, kielten välistä vertailua ja konstruktiokieliopin tapaa esittää kielioppi: kieltä on turha jakaa tarkasti leksikkoon eli sanastoon ja syntaksiin eli lauseisiin. Nämä ovat sen sijaan konstruktioita, jotka ovat osa leksikko-syntaksijatkumoa. Väitöstyön tavoitteena on tämän näkemyksen soveltaminen viitottuun kieleen.