FM Rytty Suvi

109500 €

Vaihtoehtoinen tie parempaan tulevaisuuteen: Luonnonmukainen elämäntapa Suomessa 1800-luvun jälkipuolelta nykypäivään

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Keskeisimpiä tulevaisuuteemme vaikuttavia uhkia on ekologinen kestävyyskriisi, mikä on lisännyt kiinnostusta luonnonmukaiseen elämäntapaan. Se ei kuitenkaan ole yksinomaan nykypäivän ilmiö, vaan jo 1800-luvun jälkipuolelle länsimaissa virisi pyrkimyksiä palata luontoon vegetarismin, nudismin, luonnonmukaisten parannustapojen tai erilaisten ihannesiirtokuntakokeilujen avulla. Post doc-tutkimuksessani tarkastelen luonnonmukaisen elämäntavan pitkää jatkumoa Suomessa 1800-luvun jälkipuolelta nykypäivään. Tutkin, miksi luonnonmukainen elämäntapa on eri aikoina näyttäytynyt tietyille ihmisryhmille ratkaisuna kunkin ajan yhteiskunnallisiin ongelmiin: aluksi teollistumisen ja kaupungistumisen aiheuttamiin mullistuksiin, 1960-luvulla luonnon saastumiseen ja nykypäivänä ekologiseen kestävyyskriisiin. Vastaus ei löydy yksinomaan luonnon ja kulttuurin välisestä vastakkainasettelusta, sillä luonnonmukaisessa elämäntavassa ei koskaan ole ollut kyse ”villiin” luontoon palaamisesta, vaan luonnolle annetuista kulttuurisista merkityksistä. Analysoin, millaisia kulttuurisia merkityksiä luonnonmukaiselle elämäntavalle on eri aikoina annettu tienä parempaan tulevaisuuteen ja miksi. Keskiöön nousee erityisesti luonnon mieltäminen terveyden ja eettisyyden lähteeksi. Problematisoin luonnonmukaisuuden suhdetta modernisaation keskeisiin piirteisiin, kuten tieteeseen, teknologiaan tai kapitalistiseen voitontavoitteluun, joita ei suinkaan aina ole suljettu sen ulkopuolelle. Tarkastelen myös, miten luonnonmukaiseen elämäntapaan on eri aikoina suhtauduttu yhteiskunnan taholta. Tutkimusaineistona käytän luonnonmukaista elämäntapaa käsitteleviä sanomalehtikirjoituksia sekä luonnonmukaisen elämäntavan kannattajien julkaisemia aikakauslehtiä. Tutkimukseni osoittaa, kuinka ekologiseen kestävyyskriisiin johtaneen modernisaatiokehityksen varjossa on alusta lähtien pysytellyt luonnonmukaisen elämäntavan ajatukselle rakentunut vaihtoehtoinen modernisaatiokulku.