FT, tutkijatohtori Liimatainen Tuire

113700 €

Ulkosuomalaisten digitaaliset diasporat – Identiteetti, kuuluminen ja kansakuntaisuus verkottuneessa ajassa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Suomi on perinteisesti ollut maastamuuttomaa, mutta suomalaisuuden merkitysten rakentuminen ulkosuomalaisuuden kautta on jäänyt pitkälti huomioimatta sekä tutkimuksessa että yhteiskunnallisessa keskustelussa. Samaan aikaan globalisaatio ja teknologian kehittyminen sekä ylläpitävät ylirajaisia siteitä että haastavat kansallisvaltiokeskeisyyttä enenevissä määrin. Tutkimukseni tarkastelee Suomen ulkopuolella asuvien suomalaisten ja suomalaistaustaisten henkilöiden verkkomedioiden ja muiden digitaalisten palveluiden käyttöä sekä niiden merkitystä identiteetin, kuulumisen ja kansakuntaisuuden rakentumisessa. Tutkimus pohtii kriittisesti Internetin murroksen myötä syntyneiden niin sanottujen digitaalisten diasporien kautta ulkosuomalaisuutta sekä laajemmin suomalaisuuteen liitettävien merkityksien rakentumista globaalissa ja verkottuneessa nykyhetkessä. Kuka verkkovälitteistä mediaa ja muita digitaalisia palveluita käyttää ja miten? Mikä merkitys niillä on kansallisten, kulttuuristen ja kielellisten siteiden ylläpitämiselle? Millaisia suomalaisuuden merkityksiä ulkosuomalaisten keskuudessa tuotetaan verkottuneella aikakaudella? Monimenetelmätutkimuksena toteutettava hanke tarkastelee ulkosuomalaisten digitaalisia diasporia moniulotteisesti yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista. Tutkimusaineisto koostuu ulkosuomalaisia koskevista poliittisista materiaaleista, mediamateriaaleista sekä hankkeen aikana kerättävistä kysely- ja haastatteluaineistoista, jotka tarjoavat monipuolisia näkökulmia paikallisesti, ylirajaisesti ja globaalisti tapahtuviin rajanvedon politiikkoihin. Laajentamalla kuvaa suomalaisuudesta Suomen ulkopuolella tapahtuvien määrittelyprosessien kautta tutkimus tarjoa uusia näkökulmia niin ulkosuomalaisuuteen kuin Suomessa käytäviin ajankohtaisiin tulkintakamppailuihin suomalaisuudesta ja sen määrittelystä.