Dosentti, FT Jalava Marja

134000 €

Tuotantoeläinten ja ihmisten yhteismuotoutuminen Suomen modernisoituvassa maataloudessa, n. 1890–1960

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Tutkimus tarkastelee kaupallisen eläintuotannon laajentumista osana modernin teollisuuskapitalismin läpimurtoa Suomessa sekä sen aiheuttamia muutoksia eläinten ja ihmisten välisissä suhteissa 1890-luvulta 1960-luvulle. Erityisesti keskityn sikatalouden muuttumiseen kotitarvekasvatuksesta teolliseksi eläintuotannoksi, minkä myötä sioista tehtiin tavaraluonteisia hyödykkeitä. Samalla pienviljelijöistä alettiin kasvattaa markkinatalouden ehdoilla toimivia tuottajia, joiden tuli omaksua yrittäjäasenne muita ihmisiä, eläimiä, kasveja ja ympäristöä kohtaan. Problematisoin historiallisesti tätä tuotantoeläinten ja ihmisten yhteismuotoutumista tutkimalla sitä, miten kapitalistinen voitontavoittelu materialisoitui sekä uudentyyppisissä maatalousyrittäjissä että heidän uudenlaisissa tuotantoeläimissään. Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat: • Miten sikatuotannolle asetetut uudet vaatimukset ja käytännöt vaikuttivat sikoihin ja niiden kanssa työskennelleisiin ihmisiin, kun markkinalogiikka alkoi ohjata yhä voimakkaammin molempien osapuolten elämää 1890-luvulta alkaen? • Miten tiedontuotanto (sekä tiede- että kokemusperustainen) vaikutti sikojen ja ihmisten välisen yhteistoiminnan ja yhteismuotoutumisen paikkoihin, tekniikkoihin, käytäntöihin ja muotoihin? • Millaisia valtasuhteita näihin eläin-ihmiskonstellaatioihin rakentui sekä millaisia yleisempiä kulttuurisia merkityksiä ja monilajisen yhteisöllisyyden muotoja ne tuottivat? Tärkeimmän lähdeaineiston muodostavat erilaiset kirjalliset materiaalit, joita täydennän valokuvien, piirustusten ja dokumenttifilmien avulla. Tutkimusmenetelmä on laadullinen, ja se perustuu tekstuaalisten ja visuaalisten aineistojen kontekstualisoivaan ja tulkitsevaan historialliseen analysointiin. Tutkimus tuottaa uutta historiallista tietoa sekä tuotantoeläimiä koskevista symbolisista ja kulttuurisista representaatioista että eläinten ja ihmisten ruumiillisesta olemassaolosta yhteisesti jaetussa monilajisessa yhteiskunnassa.