YTM Penttilä Anna

122000 €

Toimijuuden muutokset syömishäiriöissä

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Filosofiaa ja sukupuolentutkimusta yhdistävässä väitöskirjassani tutkin toimijuuden muutoksia syömishäiriöissä. Työni lähestyy toimijuuden muutosten kautta myös vapaata tahtoa, sillä muutokset toimijuuden kokemuksessa ovat yhteydessä esimerkiksi käsitykseen kyvystä toimia toisin. Syömishäiriöitä pidetään toimijan tahdonvapautta uhkaavina sairauksina, vaikka tahdonvapauden ehtoja ja toteutumista ei ole tutkittu systemaattisesti tai kriittisesti. Toimijuuden muutoksiin vaikuttavia ja työssäni tarkasteltavia tekijöitä ovat mm. hoitotoimenpiteet, syömishäiriöoireiden sukupuolittuneisuus ja kehoteknologiat, kuten aktiivisuusmittarit. Syömishäiriöiden ilmaantuvuus on tutkimusten mukaan lisääntynyt ja terveydenhuollossa syömishäiriöiden tunnistaminen on puutteellista. Vapaan tahdon ja valinnan poissaoloon suhtaudutaan syömishäiriöiden kohdalla kyseenalaistamattomasti, hoitotekniikoihin kätkeytyy deterministisiä oletuksia sairauden luonteesta ja samalla ylläpidetään puhetta toivosta toipumiseen. Kehoteknologioilla on vaikutusta syömishäiriöiden kehittymiselle. Silti laitteisiin suhtaudutaan yhteiskunnallisella tasolla suopeasti, mutta perusteet ovat kapea-alaisia. Kliinisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävä hankkeeni tekee syömishäiriöitä ymmärrettäviksi näkökulmista, jotka täydentävät empiiristä syömishäiriötutkimusta. Syömishäiriöiden etiologian, oireilumekanismien ja luonteen ymmärtämiseksi tarvitaan nimenomaan toimijuuden filosofis-käsitteellistä analyysiä, joka ravistelee arki-intuitioitamme ja muuttaa kliinisiä käytäntöjä sekä teoreettista tietämystämme syömishäiriöistä.