taiteen maisteri Benlakhdar Dana

32650 €

Time to Come: Vastafuturismien kirjoa mediataiteissa käsittelevä sarja itsenäisiä, taide- ja kulttuurikritiikkiä apunaan hyödyntäviä esseitä ja taiteilijahaastatteluja.

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Yksivuotinen

Tulevaisuus on tässä ja nyt. Se on aikaa ja tilaa. Se on myytti ja myyttinen. Tulevaisuus on ihmismielen hengentuote, joka elää ja mukautuu eri ajanjaksoille ominaisten aatemaailmojen vaikutuksesta. Nykypäivän polarisoituneessa mediaympäristössä — sotien, erilaisten terveysuhkien ja ilmastoromahduksen varjossa — tulevaisuus näyttäytyy usein epävarmana, joskus pahaenteisenä. Länsimaissa tämän päivän tulevaisuuskeskustelu sijoittuu usein transhumanismin, tekoälyn ja lohkoketjuteknologioiden avaamien mahdollisuuksien ja uhkakuvien väliseen ristituleen. Mutta miten tulevaisuudesta keskustellaan länsimaisen dialektiikan ulkopuolella? Taiteen ja visuaalisen kulttuurin kentällä on viime vuosikymmenien aikana syntynyt useita futurismeja, mm. sinofuturismi, afrofuturismi ja Persianlahden futurismi. Nämä niin sanotut vastafuturismit ovat taiteellisen ilmaisun ja ajattelun suuntauksia, jotka ovat luoneet puitteet kulttuurillisesti monimuotoisempien tulevaisuuksien visioimiselle. Usein ne painottavat tulevaisuuden luovaa, emansipoivaa potentiaalia. Visuaalisessa kulttuurissa vastafuturismien keskeinen tehtävä on länsimaisen aika- ja teknologiakäsityksen problematisointi. Apurahakaudella työskentelen Time to Come -nimisen vastafuturismeja käsittelevän, tiedettä ja taidekritiikkiä yhdistävän kirjallisen hankkeen parissa. Hankkeella on kaksi erillistä, toisiaan täydentävää lopputuotetta: a) vastafuturismien kirjoa mediataiteissa käsittelevä englanninkielinen sarja itsenäisiä, taide- ja kulttuurikritiikkiä apunaan hyödyntäviä esseitä ja taiteilijahaastatteluja b) subjektiivisen kerronnan ja kritiikin välisellä alueella liikkuva refleksiivinen tutkimuspäiväkirja, joka tarkastelee omaa suhdettani alati muuttuvaan tulevaisuusdiskurssiin. Hankkeen tavoitteena on avata kulttuuri- ja yhteiskuntakriittisiä näkökulmia taiteen tarkasteluun niin suomalaisessa kuin kansainvälisessä taidemediassa sekä tutkia ja jäsentää vastafuturismien sosiopoliittista estetiikkaa esimerkkiteosten avulla.