FM Harjunpää Mira

102500 €

The Theory and Description of Latin Noun Phrases from the 11th Century to the 15th Century

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Tutkin väitöskirjassani nominilausekkeiden kuvausta latinan kieltä käsittelevissä opetusteksteissä 1000-luvulta 1400-luvulle. Latinan syntaksin teoria kehittyi voimakkaasti keskiajalla. Tarkastelen sekä toisen asteen opetuskielioppeja että teoreettisia yliopistokielioppeja. Lisäksi tutkin nominilausekkeita osana proosan ja runouden tyyliä keskiajan proosan, runouden ja kirjeiden laadintaoppaissa, jotka olivat uusi, keskiajalla alkunsa saanut genre. Kiinnitän erityisesti huomiota aristoteelisen filosofian vaikutukseen kieliteorioihin, ja kuinka tämä vaikutus suodattuu toisen asteen kielen- ja kirjallisuuden opetukseen luostari- ja katedraalikouluissa. Keskiaika on erityisen kiinnostava aikakausi kielentutkimuksen historian kannalta, sillä kielen opetuksella oli keskeinen rooli kouluopetuksessa ja yliopistoissa triviumin perustana. Kieliopit ja kielen opetus eivät olleet tyhjiössä, vaan muutokset yhteiskunnan rakenteissa ja tarpeissa heijastuivat niin kielifilosofiaan kuin latinan opetukseen käytännössä. Aineistooni kuuluvat laadintaoppaat ovat käytännön esimerkki yhteiskunnan tarpeisiin vastaamisesta. Tutkimusmenetelmäni ovat hermeneuttinen ja komparatiivinen menetelmä sekä lähiluku. Nämä menetelmät soveltuvat parhaiten filologis-oppihistorialliseen tutkimukseen, jonka aineisto koostuu erityyppisistä opetusteksteistä usealta vuosisadalta. Mahdollisimman kattavan kokonaiskuvan luomiseksi hyödynnän tietokoneavusteista data-analyysia aineiston vertailussa. Tutkimuskysymyksiäni ovat muun muassa: Miten nominilausekkeiden kuvauksen merkitys teoreettisissa kieliopeissa painottui eri renessanssien, konfliktien ja reformien myötä? Kuinka opetusmetodit kehittyivät kielenopetuksen muuttuessa yhä analyyttisemmaksi filosofian vaikutuksesta? Mitä uusia nominilausekkeiden alalajeja syntyy keskiajalla verrattuna Priscianuksella (c. 500) esiintyviin tyyppeihin? Mitä syntaksista peräisin olevia käsitteitä sovellettiin uusiin proosan, runouden ja kirjeiden kirjoitusoppaisiin?