Kasvatustieteen maisteri Impola Jarkko

93000 €

The Problem of Time in Theory, Policy, and Practice of Higher Education

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Väitöstutkimukseni käsittelee ajan ongelmaa kasvatuksen teoriassa, päätöksenteossa ja käytännössä korkeakoulutuksen kontekstissa. Tutkimuksen tavoitteena on arvioida kriittisesti korkeakoulujen nykyistä aikapolitiikkaa tähänastiseen tutkimukseen ja itse kerättyyn aineistoon pohjaten. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on ajan ja erityisesti lineaarisen aikakäsityksen suhde kasvatustoimintaan. Koulutuspoliittisella tasolla tarkastellaan korkeakoulujen kahta päätehtävää, tutkimusta ja koulutusta, leimaavien aikapaineiden vaikutuksia niiden toimintaan. Korkeakoulumaailmassa vahvan jalansijan saaneeseen nopeuden kulttuuriin pureudutaan muun muassa aikaa koskevan aatehistoriallisen keskustelun ja kasvatusteoreettisen tarkastelun näkökulmista. Tästä edetään tarkastelemaan opintopistejärjestelmiä, kuten ECTS-järjestelmää, esimerkkeinä aikaperustaisista opintovaluutoista, joille nykyisten korkeakoulujärjestelmien tutkintorakenteet perustuvat. Opintopistejärjestelmien perusoletuksia verrataan tutkimusnäyttöön muun muassa opiskelijoiden ajankäytöstä, kuormittuneisuudesta opinnoissa sekä opintomenestyksestä. Tutkimuksen empiirisessä vaiheessa perehdytään eri alojen opetushenkilöstön ja opiskelijoiden tapoihin mitoittaa ja käyttää aikaa pedagogisen vuorovaikutuksen osapuolina. Työssä kerätään kyselymuotoinen aineisto opetushenkilöstön tavoista mitoittaa aikaa opintojaksoilleen sekä opiskelijoiden ajankäytöstä opinnoissa verraten näitä opintojen kuormittavuuden ja opintomenestyksen kannalta merkityksellisiin muuttujiin. Tutkimus on näiltä osin kvantitatiivispainotteinen hyödyntäen tilastollisia analyysimenetelmiä sekä sovellettavien laadullisten elementtien osalta sisällönanalyysiä. Artikkeliväitöskirjaan on tarkoitus sisällyttää 3–4 englanninkielistä julkaisua.