Filosofian tohtori Kuokkanen Suvi

39500 €

The Mechanisms, Motives and Changing Manifestations of Exclusion in Classical and Hellenistic Greece

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Selvitän tutkimuksessani klassisen (n. 480–330 eaa.) ja hellenistisen (n. 330–27 eaa.) kauden kreikkalaisten motiiveja sulkea yksilöitä ulos kansalaisyhteisöistään. Samalla jäljitän syitä julkisesta elämästä poistamisen motiiveissa ja instituutioissa tapahtuneille historiallisille muutoksille. Tärkeimmät tutkimusteemat liittyvät 1) kansalaisidentiteettiin ja ihannekansalaisen kriteereihin, 2) yhteisöstä ulossulkemisen emotionaalisiin ja rankaiseviin motiiveihin sekä 3) vihamielisyyden ja aggression kontrollointiin yhtenä yhteisöstä sulkemisen motiivina. Viimeksi mainittu tutkimusteema liittyy sekä rankaisemisen aatehistoriaan että kunnian, häpeän ja hybriksen teemoihin, ja sitä tutkiessani pyrin selvittämään ristiriitaa henkilökohtaisen kunnian varjelemisen ja suorapuheisen, joskus loukkaavankin sanankäytön välillä. Samalla pyrin valottamaan myös poliittisen vakauden ja yhteisöstä karkottamisen välistä mahdollista yhteyttä. Tutkimukseni yhdistää poliittisten instituutioiden historian tutkimusta moraalisten, sosiaalisten ja uskonnollisten arvojen analyysiin. Analysoin, vertailen ja tulkitsen lähdekriittisesti epigrafisia, arkeologisia ja kirjallisia antiikin kreikkalaisia lähteitä konteksteissaan. Lisäksi hyödynnän sosiaalisen identiteetin teoriaa ottamalla teoreettiseksi lähtökohdaksi sen perusajatuksen, että ryhmät määrittelevät itseään jakamalla ihmiset ”meihin” ja ”heihin”. Yhteisöstä sulkemisen emotionaalisia motiiveja tutkiessani hyödynnän myös tunteiden tutkimusta. Tarkastelen tutkimuksessani antiikintutkijoille tuttuja mutta harvoin kokonaisen monografian aiheiksi nousseita ulossulkemisen instituutioita kokonaan uudesta kulmasta. Luon uutta tietoa tutkimalla näitä julkisen aseman epäämiseen johtaneita järjestelmiä yhteisön emotionaalisten ja rankaisevien tarpeiden ja motiivien näkökulmasta. Päästäkseni tähän tavoitteeseen yhdistelen ennakkoluulottomasti instituutioiden historian tutkimusta arvojen ja ihanteiden analyysiin sekä tunteiden tutkimukseen.