Professori Hirvonen Noora ja työryhmä

290900 €

Tekoäly nuorten arjen tietokäytännöissä

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Tekoälyteknologiat ovat tulleet osaksi ihmisten jokapäiväistä elämää digitalisoituneissa yhteiskunnissa. Sitä, miten ne muovaavat arjen käytäntöjä on kuitenkin tutkittu vain vähän, erityisesti lasten ja nuorten kohdalla. Tämä hanke pyrkii lisäämään ymmärrystä tavoista, joilla tekoälyteknologiat muovaavat nuorten tietokäytäntöjä kuten tiedonhankintaa, arviointia ja luomista todellisissa arjen tilanteissa. Samalla lisätään ymmärrystä teknologioiden roolista nuorten toimijuuden ja identiteetin rakentumisessa. Tavoitteena on 1) tutkia, miten tekoälyteknologiat näkyvät nuorten arjen tietokäytännöissä, 2) selvittää, miten nuoret itse kokevat ja ymmärtävät näiden teknologioiden merkityksen erityisesti tietokäytäntöjen sekä toimijuuden ja identiteetin rakentumisen kannalta ja 3) tarjota tietoa nuorille, opettajille ja päätöksentekijöille tekoälystä osana nuorten arkea. Tutkimuksessa tuotetaan tietoa tekoälyteknologioihin liittyvistä kokemuksista ja käytännöistä yhdessä nuorten kanssa hyödyntämällä kanssatutkimuksen menetelmiä. Aineisto koostuu havainnointimuistiinpanoista, haastatteluista ja nuorten keräämästä multimodaalisesta materiaalista. Aineistot analysoidaan neksusanalyysin ohjaamana. Nuorilla on aktiivinen rooli sekä aineiston suunnittelussa, keräämisessä, analyysissa ja tutkimustulosten yleistajuistamisessa. Hanke on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä, koska se tuottaa uutta tietoa ajankohtaisesta ja yhteiskunnallisesti tärkeästä ilmiöstä, jota on toistaiseksi tutkittu vain vähän. Se kehittää teknologioiden ja tietokäytäntöjen suhteeseen liittyvää teoriaa ja arjen käytäntöjen tarkasteluun soveltuvaa metodologiaa. Lisäksi hanke tuo näkyväksi nuorten omia kokemuksia tekoälyteknologioista arjen, toimijuuden ja identiteetin muovaajina. Käytännön toimijoille tutkimuksen tulokset ovat arvokkaita erityisesti nuorten uuslukutaitojen (tekoälyn lukutaito, informaatiolukutaito, monilukutaito) edistämisen näkökulmasta.