YTT Kärki Kaisa

119200 €

Tarkkaavaisuuden eriarvoisuudet. Filosofisia näkökulmia tarkkaavaisuuden ja toimijuuden suhteeseen digitaalisessa yhteiskunnassa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Hanke pyrkii ymmärtämään tarkkaavaisuuden ja toimijuuden suhdetta digitaalisessa yhteiskunnassa empiirisesti orientoituneen toimijuuden teorian avulla. Tähän pyritään kolmen tutkimustehtävän avulla, 1) kehittämällä ymmärrystä tarkkaavaisuuden roolista tarkoituksellisissa tekemättä jättämisissä yksilön toiminnan, poliittisen toiminnan ja kollektiivisen toiminnan tasoilla, 2) kehittämällä itseen kohdistuvan huomion yhteiskuntafilosofiaa tutkimalla sen vaikutuksia toimijuuteen, hyvinvointiin ja yhdenvertaisuuteen digitaalisessa yhteiskunnassa ja 3) kartoittamalla ja nimeämällä mahdollisia tarkkaavaisuuden eriarvoisuuksia ns. tarkkaavaisuustaloudessa, siten, että niitä voitaisiin mitata, testata ja ratkoa monitieteisessä yhteistyössä. Tutkimus viitoittaa tietä uusille tutkimustehtäville, jotka liittyvät toisaalta itseen suuntautuvan huomion, kilpailun ja kapitalismin ongelmiin, toisaalta taiteen, vapaaehtoistyön ja altruismin potentiaaliin yhteiskunnassa. Ylipäätään itseen suuntautuvan huomion ja itsen ”unohtamisen” käsitteellinen ja empiirinen ymmärrys on kesken. Myös tarkkaavaisuuden ja talouden ymmärrys on vasta kehitteillä. Tarkkaavaisuuden rooli yhteiskunnassa on muutoksessa, kun kaupallistuneet sisällöt pyrkivät kaappaamaan ja pitämään hallussaan ihmisten huomiota. Hanke tutkii filosofisia kysymyksiä tarkkaavaisuuden autonomiasta, toimijuuden luonteesta ja intentionaalisuudesta suhteessa informaatioympäristöön joihin filosofinen toimijuuden teoria voi auttaa vastaamaan.