FT Hiltunen Kaisa ja työryhmä

550900 €

Taide, ekologia ja ihmisen monimuotoinen luontosuhde – kohti yhteistä tulevaisuutta -tutkimushanke

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Ihmisten sanotaan erkaantuneen luonnosta, mutta silti monet tuntevat voimakasta ilmastoahdistusta. Tämän ristiriitaisen luontosuhteen tutkimiseen ei riitä yksin luonnontieteellinen eikä humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkimus, vaan aiheen kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen ja siihen liittyvien haasteiden ratkaisemiseen tarvitaan tieteenalojen ennakkoluulotonta yhdistämistä. Poikkitieteellisessä Taide, ekologia ja monimuotoinen luontosuhde – kohti yhteistä tulevaisuutta -hankkeessa tarkastelemme ihmisen ja luonnon, sekä siihen sisältyvien toislajisten eliöiden, välistä suhdetta vastavuoroisena ja monimuotoisena kokonaisuutena ekologian, taiteentutkimuksen ja kulttuurintutkimuksen näkökulmista. Luomme tiloja luonnon ja taiteen moniaistisille kohtaamisille ja keskustelulle. Tämä tapahtuu aktivoimalla taideperustaisten ja luonnontieteellisten menetelmien avulla tutkimukseen osallistuvia ihmisiä ja analysoimalla näissä prosesseissa syntyvää kokemuksellista tietoa. Tutkimuksen keskeisen käsitteen, monimuotoisuuden, määrittelemme sekä ekologisesti että kulttuurisesti ja liitämme sen välittömien luontokokemusten ohella erilaisten luontorepresentaatioiden tarkasteluun. Tavoitteenamme on kehittää eri tieteenalojen näkökulmia ja menetelmiä yhdistämällä uudenlaisia tapoja tutkia ihmisten luontosuhdetta ja tuottaa tietoa, joka auttaa ymmärtämään syvällisesti ihmisen ja luonnon vastavuoroista suhdetta ja luonnon ja kulttuurin monimuotoisuuteen liittyviä kysymyksiä.