Filosofian tohtori Mäkeläinen Sanna

19000 €

Synteesi ympäristövaikutusten arvioinneista päätöksenteon ja ekologisten kompensaatioiden suunnittelun tueksi

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Suuremmista rakennushankkeista tulee toteuttaa ympäristövaikutusten arviointi (YVA). YVA:t sisältävät alueen luontoarvojen kartoitusta ennen hankkeen toteuttamista, jotta tiedetään mitä luontoarvoja hanke voi uhata. YVA:n heikkoutena on, että säädökset eivät yleesä edellytä seurantoja luontoarvojen säilymisestä rakentamisen jälkeen. Tämä tiedon puute hankaloittaa arvioitaessa tulevia vastaavia hankkeita ja pohtiessa pitäisikö hankkeen vaikutusten takia luvan myöntämisen edellyttämiseksi suositella ekologista kompensaatiota, jossa negatiiviset vaikutukset katetaan parantamalla lajien elinolosuhteita toisaalla. Valtakunnallisia ongelmia ovat hankkeiden luontoarvojen ennen-jälkeen -vertailuiden toteuttaminen harvoin nykyaisin tilastollisin menetelmin ja YVA-selvitysten hajanaisuus ympäri maata eri ELY-keskuksissa. Tässä kolmevuotisessa projektissa on tarkoitus tehdä synteesejä rakennushankkeiden ympäristövaikutuksista hankkeiden valmistumisen jälkeen verrattuna hankeita edeltävään aikaan. Tieteellisen tarkastelun lisäksi työssä tehdään käytännönläheistä yhteistyötä ELY-keskusten kanssa. Tutkimus auttaa viranomaisia arvioimaan tulevia hankkeita ja niiden ympäristövaikutuksia. Tarkempi tieto auttaa suuntaamaan ympäristöarvoja heikentävien hankkeiden suunnittelua ympäristöystävällisempään suuntaan. Tulosten perusteella voidaan arvioida etukäteen minkä suuruisia luontoarvojen menetyksiä hanke voi aiheuttaa, mitä voidaan käyttää arvioitaessa ekologisten kompensaatioiden suuruutta.