FT, dosentti Elo Merja ja työryhmä (SuoMet)

391000 €

Suometsien ennallistamisen ekologia ja etiikka: kohti kestäviä tavoitteita ja vaikuttavia strategioita

Suomalainen maisema on metsien ja soiden mosaiikki. Nämä kaksi yhdistyvät suometsissä, korvissa ja rämeissä, jotka luokitellaan muualla maailmassa metsiksi. Suometsistä valtaosan tila on heikentynyt, lähinnä metsätalouden ojitusten vuoksi: korpityypeistä kaikki ja rämetyypeistä suuri osa on uhanalaisia. Siksi suometsien monimuotoisuuden ja toimintojen turvaaminen edellyttää suojelun ohella ennallistamista. Ennallistaminen tuleekin todennäköisesti lisääntymään voimakkaasti kansainvälisten velvoitteiden vuoksi, ja sen vaikuttavuus, eettinen kestävyys ja sosiaalinen hyväksyttävyys edellyttävät moni- ja poikkitieteistä tutkimusta. Ennallistamisen vaikuttavuutta ei voida arvioida ennallistettujen hehtaarien vaan saavutettujen tavoitteiden perusteella. Tavoitteiden määrittely (ekosysteemin rakenteen ja/tai toiminnan palauttaminen, resilienssin lisääminen) puolestaan sisältää lukuisia arvovalintoja, joiden ratkaiseminen edellyttää ekologian lisäksi ympäristöetiikan tutkimusta. On myös epäselvää, missä määrin ja millaisilla kohteilla ennallistamisen eri tavoitteet ovat saavutettavissa, erityisesti ilmastonmuutoksen voimistuessa, sekä millaisia eettisiä näkökohtia ja ristiriitoja tavoitteiden saavuttamiseen sisältyy. Lisäksi vaikuttava ennallistaminen yksityisillä mailla vaatii tietoa maanomistajien ennallistamisasenteisiin vaikuttavista tekijöistä. Hankkeemme yhdistää ekologian, ympäristöetiikan ja yhteiskuntatieteet ja vastaa näihin tarpeisiin 1) arvioimalla ja erittelemällä suometsien ennallistamien tavoitteita ekologis-eettisesti ja ehdottamalla tieteeseen perustuvia ratkaisuja tavoitteiden välisiin ristiriitoihin; 2) arvioimalla ennallistamistavoitteiden saavuttamisen realistisuutta eri ilmastonmuutosskenaarioissa ja miten tavoitteita ja toimintaa tulisi mukauttaa ilmastonmuutoksen voimistuessa; ja 3) tuottamalla ymmärrystä, miten ennallistamiskohteet ja -strategiat voidaan valita eettisesti hyväksyttävillä tavoilla, lisäten samalla ennallistamisen vaikuttavuutta.