Filosofian tohtori Laasanen Mikko

157600 €

Suomen kielen hallinnan ydin: ajattelun kategorioiden kielentyminen rakenteisiin

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Hankkeessa tutkitaan suomen kielen hallinnan ydintä rakenteiden osalta. Hallinnan ytimellä tarkoitetaan sitä osaa kielestä, joka on kaikille yhteinen eikä hallinnallista variaatiota voida havaita tai se on minimissään. Hankkeen tavoitteena on selvittää, millaisia rakenteita kuuluu tähän suomen kielen hallinnan ytimeen. Tässä hyödynnetään Aristoteleen ajattelun peruskategorioita, jotka pitävät sisällään sellaisia perustavanlaatuisia käsitteitä ja käsitteellisiä vastakohtia kuten yksi vs. monta, alku vs. loppu, nyt vs. myöhemmin ja oleminen. Ajatuksena on, että näiden käsitteiden ja käsitteellisten vastakohtien ilmaiseminen ja ymmärtäminen vaatii kieliopillisten merkityskategorioiden hallintaa (esim. vastakohdan yksi vs. monta ilmaiseminen ja ymmärtäminen vaatii kieliopillisen kategorian ”luku” hallintaa). Ajattelun peruskategoriat tarjoavat kielenulkoisen perustan, jonka kautta rakenteiden hallintaa voidaan tutkia. Lisäksi hankkeessa tutkitaan rakenteiden frekvenssiä ja monimutkaisuutta. Oletuksena on, että ydin koostuu enimmäkseen suurifrekvenssisistä ja suhteellisen yksinkertaisista rakenteista. Hanke on luonteeltaan monimetodinen: ajattelun kategorioiden kielentymistä tutkitaan laadullisesti, rakenteiden frekvenssiä määrällisesti ja rakenteiden monimutkaisuutta kokeellisesti. Hanke tuottaa uutta tietoa suomen kielen rakenteiden hallinnasta ja hallinnan variaation rajoista sekä selkeyttää hallinnan ytimen asemaa kielentutkimuksessa.