Valtiotieteiden maisteri Saal Oliver

109000 €

Suomalaisten yliopistoprofessoreiden tieteenkäsitykset ja näkemykset laadukkaasta tieteestä

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Mitä tiede pohjimmillaan on? Miten tiedettä tehdään, ja mikä on tieteellisen projektin tehtävä? Tieteenfilosofiassa, historiassa ja sosiologiassa on kauan selvitetty tieteen monimuotoisuutta ja olemusta, mutta kysymykseen ei löydy suoraa vastausta. Tieteenhistoriaa yhdistävä tekijä onkin, ettei tieteen olemusta olla voitu ymmärtää historiallisesti yhtenäisenä, vaan muuttuvana inhimillisenä projektina läpi aikojen ja kulttuurien. Viime vuosikymmeninä tieteen ja teknologian tutkimuksella on osoitettu tieteiden eri esiintymisten, toimintojen ja käytäntöjen vaihtelevuutta historiallisesti, yhteiskunnallisesti, kulttuurillisesti sekä tieteensisäisesti. Suomessa järjestelmällistä selvitystyötä on tehty opiskelijoiden käsityksistä hyvästä tieteestä, mutta ei itse tieteentekijöiden käsityksistä. Väitöskirjatutkimukseni selvittää suomalaisten professoreiden tiedekäsityksiä ja tieteellistä käyttäytymistä. Sosiaalifenomenologian avulla selvitän, millä tavalla tieteentekijät antavat merkitystä tieteelliselle työlleen, sekä millä tavalla he jäsentävät oman tiedetyönsä osana sekä laajempaa tieteellistä yhteisöä, että yhteiskuntaa. Katsoen tieteilijöiden tiedekäsityksiä epistemologisina ajatusmalleina sekä käytännön rakenteina jäsennän suomalaisen tieteen vaihtelevuutta ja moninaisuutta sosiaalisena kenttänä. Tulokset antavat laajemman käsityksen suomalaisen tieteen monimuotoisuudesta ja tietologiikkojen mahdollisesta vaihtelevuudesta. Tämä edesauttaa laajempaa yhteiskunnallista tiedepoliittista keskustelua sekä tukee tieteellisen opetuksen sisällöllistä kehittelyä. Yhteiskunta on kehittynyt entistä enemmän kohti tietoon pohjautuvaa toimintaa, mikä asettaa suuria vaatimuksia aktiivisen yhteiskuntatoimijan tiedeosaamiselle. Tarkennetulla tiedekuvalla voidaan tukea yhteiskunnallisten toimijoiden osallistumista tietoyhteiskuntaan, sekä avartaa tieteen osittain hämärässä olevaa elämää yliopiston ulkopuolisille henkilöille.