Yhteiskuntatieteiden maisteri Kettunen Milma

105700 €

Sukupuolten tasa-arvo Suomen ulkopolitiikassa – rajat ylittävää feminismiäkö?

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Sukupuolten tasa-arvo on ollut keskeinen osa Suomen ulkopolitiikkaa vuosikymmenten ajan. Ylätason yksimielisyys kätkee kuitenkin alleen hyvin erilaisia tavoitteita, ristiriitoja ja epäselvyyksiä. Tästä huolimatta sukupuolten tasa-arvosta on tullut ulkopolitiikassa niin itsestään selvä arvo ja tavoite, ettei sen merkitystä ja toteutusta juuri pysähdytä miettimään (Ulkoministeriön selvitys 2022). Kun strategiaa tasa-arvon edistämiseen ei ole, työn johdonmukaisuus, pitkäjänteisyys ja resurssit kärsivät. Väitöskirjassani tutkin, mitä sukupuolten tasa-arvon edistämisestä ajattelevat poliittisten linjausten takana olevat kansanedustajat. Mitä, miksi ja miten työtä tulisi tehdä? Entä miten Suomen ulkopolitiikka suhteutuu monien Suomen vertaismaiden feministiseen ulkopolitiikkaan? Haastattelen tästä ulkoasiainvaliokunnan jäseniä ja käsittelen aineistoa diskurssi- ja sisältöanalyysin keinoin. Lisäksi tuon ulkopolitiikan ja siihen kuuluvan kehityspolitiikan tarkasteluun näkökulman ulkopuolelta – Tansaniasta, jossa Suomen ulkopolitiikan keinovalikoimaa käytetään. Haastattelen tansanialaisia kansanedustajia sekä Suomen rahoittamiin ohjelmiin osallistuvia naisia heidän tasa-arvoajatuksistaan sekä siitä, miten ohjelmat vastaavat maan kehitysstrategioiden ja naisten kuvaamiin tavoitteisiin. Millaisena he näkevät Suomen roolin paikallisen tasa-arvon edistämisessä – entä mahtuuko sukupuolten moninaisuus kuvaan? Tansaniassa aineistonkeruuni perustuu osallistaviin tutkimusmenetelmiin, joiden tavoitteena on molemminpuolinen oppiminen. Haastattelujen lisäksi aineistojani ovat ulko- ja kehityspolitiikkaa ohjaavat politiikkadokumentit, Tansanian kansalliset kehitys- ja tasa-arvostrategiat sekä kehitysyhteistyön ohjelma-asiakirjat. Tutkimukseni avaa ulkopolitiikkaa sille tärkeästä mutta vähän tutkitusta näkökulmasta. Samalla työni antaa välineitä poliittiseen keskusteluun ja ulkopolitiikan toteutukseen sekä osallistuu kehitysyhteistyötä koskevaan kansainväliseen keskusteluun.