YTM, väitöskirjatutkija Perälä Annu

34400 €

Sopeutuvaa viestintää: Ilmastonmuutokseen sopeutumista käsittelevän viestinnän käytäntö ja teoria

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Ilmastonmuutoksen vääjäämätön eteneminen tekee ilmastonmuutokseen sopeutumisesta polttavan yhteiskunnallisen kysymyksen ympäri maailmaa. Muuttuvat elinehdot vaativat myös uudenlaista viestintää ilmastonmuutoksen todellisuudesta, sopeutumistarpeesta ja -keinoista sekä ilmastoresilienssin kasvattamisesta. Tällä hetkellä ilmastonmuutokseen sopeutuminen jää kuitenkin vielä katveeseen julkisuudessa, eivätkä kaikki ihmiset tunnista mitä sanaparilla tarkoitetaan ja miten se eroaa ilmastonmuutoksen hillinnästä. Väitöskirjani vastaa tähän yhteiskunnalliseen tilaukseen 1) etsimällä parhaita tapoja viestiä ilmastonmuutokseen sopeutumisesta ja 2) kehittämällä sopeutumisviestinnän kokonaisteoriaa. Väitöskirja koostuu kolmesta artikkelista ja kokoavasta johdanto-osuudesta. Ensimmäinen julkaistu artikkelini “Ilmastonmuutokseen sopeutumisesta viestiminen suurelle yleisölle: Kirjallisuuskatsaus sopeutumisviestinnän haasteista ja mahdollisuuksista” (2022) hahmottaa empiirispainotteisen sopeutumisviestinnän tutkimuksen nykytilaa ja tuo esiin teoreettisen keskustelun puutteen. Toinen julkaistu artikkelini ”Muuttuva maailma, sopeutuva Suomi: Sisällönanalyysi ilmastonmuutokseen sopeutumisesta Helsingin Sanomissa ja Yle Uutisissa vuosina 2017–2021” (2023) valottaa sitä, miten ilmastonmuutokseen sopeutuminen on esitetty suomalaisessa mediajulkisuudessa. Kolmannessa artikkelissa ”Sopeutumisen monet sävyt: Ilmastonmuutoksen sopeutumista käsittelevien viestien tulkitseminen ja merkityksenannot fokusryhmissä” (alustava työnimi) tullaan testaamaan erilaisten sopeutumisviestien tulkitsemista ja merkityksenantoja tavallisista ihmisistä kootuissa fokusryhmissä. Väitöskirjan johdanto-osassa tulen esittämään oman kokonaisnäkemykseni sopeutumisviestinnän asemasta ja teoriapohjasta pohjautuen tutkimusartikkeleihini sekä teoreettiseen keskusteluun eri viestinnän alojen kanssa.