Professori Capkova Viola ja työryhmä (SoTeTe)

485700 €

Sanoja terveyden tekijöille: kaunokirjallisuus, terveydenhuolto ja demokratia

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Tutkimme kaunokirjallisuuden ja yhteisöllisen lukemisen merkitystä muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa, joka kohtaa kriisejä eriytymässä olevassa yhteiskunnassa. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta vaaditaan monitasoisia ilmaisun, lukemisen ja kuuntelemisen taitoja, kykyä hahmottaa eri näkökulmia ja ymmärtää kulttuurisia ja yhteiskunnallisia konteksteja ja valtarakenteita. Kun yhä useampi sote-ammattilainen puhuu ensikielenään jotakin muuta kuin suomea, korostuu näiden taitojen merkitys entisestään. Hankkeemme lähtökohtana on kerronnallisen lääketieteen ja kulttuurisen kielenoppimisen tutkimukseen nojaava ajatus siitä, että kaunokirjallisuuden yhdessä lukeminen ja luetusta keskusteleminen ja kirjoittaminen tukevat yksilöiden kulttuurista, kielellistä ja kerronnallista kompetenssia sekä ammatillista ja yhteiskunnallista osallisuutta. Hanke laajentaa kirjallisuuden- ja kertomuksentutkimusta siten, että ne kytkeytyvät eri alojen ammattilaisten elämään ja työhön sen sijaan, että kirjallisuuden analysoiminen kuuluisi vain tutkijoille. Kehitämme soveltavaa kirjallisuudentutkimusta ja luomme uuden kerronnallisen lääketieteen lukupiirimenetelmän, jota voivat hyödyntää sekä suomea ensi- että vieraana kielenään puhuvat sote-ammattilaiset. Tutkimme monitieteisin laadullisin menetelmin lukupiireihin osallistuvien kokemuksia ja heidän antamiaan merkityksiä kaunokirjallisuuden yhteisölliselle lähilukemiselle ja reflektiiviselle kirjoittamiselle. Kerronnallisen lääketieteen ja kulttuurisen kielenoppimisen menetelmissä on paljon potentiaalia tukea kerronnallisia, kulttuurisia ja kielellisiä taitoja, joita pidetään myös edellytyksinä yhteiskunnalliselle toimijuudelle ja demokratialle (Dewey; Rosenblatt; Nussbaum). Hanke tuo nämä näkökulmat ensimmäistä kertaa yhteen ja tarjoaa uuden tutkimusperusteisen tavan käsitellä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän murrosta ja sen vaikutuksia yhteiskunnassa.