Yliopistonlehtori Martikainen Jari ja työryhmä

475100 €

Ryhmienvälisiä suhteita ja paikallisia kohtaamisia – Maahanmuuttajataustaisten ja suomalaisten nuorten mielikuvia toisistaan, elämästään ja tulevaisuudestaan monikulttuurisessa Savossa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Tutkimushankkeessa tarkastellaan Ukrainasta ja Lähi-Idästä Savoon muuttaneiden nuorten ja Savossa asuvien suomalaisten nuorten mielikuvia ja kokemuksia toisistaan, elämästään ja tulevaisuudestaan monikulttuurisessa Savossa. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten mielikuvat toista kulttuuritaustaa edustavasta ryhmästä ja paikalle (Savo) annetut merkitykset kietoutuvat ryhmien välisiin suhteisiin. Tutkimuksen teoreettisina viitekehyksinä toimivat sosiaalisten representaatioiden teoria, sosiaalisen identiteetin teoria ja sosiaalipsykologinen paikkatutkimus. Taiteellinen työskentely taidetyöpajoissa toimii eri taustoista tulevien nuorten kohtaamispaikkana ja tutkimusaineiston tuottamisen menetelmänä. Työpajoissa tuotetaan visuaalisia ja verbaalisia aineistoja, joita analysoidaan sisällönanalyysin, teema-analyysin ja diskurssianalyysin keinoin. Taidelähtöisiin tutkimusmenetelmiin yhdistetään kansalaistieteen lähestymistapaa, jolloin nuoret ovat kanssatutkijoita osallistuen esimerkiksi aineiston analysoimiseen ja tutkimustuloksista tiedottamiseen. Tutkimus tuo esille vähemmistöryhmiin kuuluvien nuorten äänen ja tukee heidän yhteiskunnallista osallistumistaan. Tutkimuksen tuotokset sisältävät sekä tutkimusartikkeleita että taidelähtöisiä julkaisuja, joita julkaistaan näyttelyssä ja sosiaalisen median kanavilla. Näyttely toimii interaktiivisena julkaisuna, jossa näyttelyvierailla on mahdollisuus jakaa kokemuksiaan ja keskustella hankkeeseen osallistuvien nuorten ja tutkijoiden kanssa. Hanke nivoutuu erityisesti seuraaviin Koneen säätiön painotusalueisiin: moniäänisyys, pitkäjänteisyys, ylirajaisuus ja demokratia. Tutkimus tuottaa uutta tietoa ryhmien välisistä suhteista Savossa. Hanke yhdistää innovatiivisesti sosiaalipsykologian teorioita ryhmien välisten suhteiden tutkimiseen. Lisäksi hanke kehittää taidelähtöisiä tutkimusmenetelmiä sosiaalipsykologiseen tutkimukseen. Monitieteisen tutkimusryhmän monialainen osaaminen mahdollistaa tutkimuksen menestyksekkään toteutuksen.