Filosofian tohtori (PhD), Teatteritaiteen maisteri Rinne Pärttyli

89000 €

Rakkauden somaattiset ja neuraaliset korrelaatit

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Aalto-yliopiston neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitoksella 2020-2022 toteutettavassa poikkitieteellisessä tutkimushankkeessa tarkastellaan erilaisia rakkauden lajeja (kuten itserakkaus, romanttinen rakkaus, vanhempain rakkaus, ystävyysrakkaus, lähimmäisen rakkaus, jumalan rakkaus ja kauneuden rakkaus) hyödyntäen kognitiivisen neurotieteen menetelmiä ja filosofista käsiteanalyysia. Perustavoitteemme on kartoittaa rakkauden eri lajeihin liittyviä subjektiivisesti koettuja, kehollisia aktivaatiomalleja, sekä kytkeä nämä kehokartat samoja kokemusilmiöitä koskevaan aivokuvantamismenetelmillä hankittuun aineistoon. Päämääränä on muodostaa rakkauden kokemusten globaali neuroanatominen malli, joka selventää kuinka ääreishermostoon liittyvät rakkauden subjektiiviset tunnekokemukset yhdistyvät neuraalisten hermoverkkojen toimintaan. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa muodostamme tilastollisia topografioita rakkauden eri lajeihin liittyvistä subjektiivisesti koetuista kehollisista aktivaatiomalleista (rakkauden kehokartat) (vrt. Nummenmaa et al. 2018). Toisessa tutkimusvaiheessa käytämme toiminnallista magneettikuvausta (fMRI) luodaksemme neuraalisia malleja rakkauden eri kokemusmuodoista. Lopulta esitämme integroivan analyysin rakkauden subjektiivisesti koettujen kehollisten tunteiden topografioista suhteessa rakkauden tunteiden neuraalisiin korrelaatteihin.