FT, dosentti, apulaisprofessori Pietilä Ilkka ja työryhmä (RASTI)

301900 €

Rajatut sosiaaliset tilat – tutkimus Suomessa asuvien ikääntyneiden venäjänkielisten miesten sosiaalisista suhteista, kuulumisen tunteesta ja hyvinvoinnista

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Ikääntyvistä maahan muuttaneista on tehty verrattain vähän tutkimusta. Aihe on tärkeä, sillä maahanmuuttajaväestö ikääntyy nopeasti. Venäjänkieliset on suurin vieraskielisten ryhmä Suomessa. Tämä tutkimus lähestyy pääkaupunkiseudulla asuvien eläkeikäisten venäjänkielisten miesten sosiaalisia suhteita sosiaalisten tilojen näkökulmasta ja tarkastelee sitä, millaisin tavoin erilaiset yksityiset ja julkiset tilat mahdollistavat tai rajoittavat miesten sosiaalisten suhteiden syntymistä ja ylläpitoa. Samalla tarkastellaan sitä, kuinka siirtolaistausta muovaa ikääntyvien miesten mahdollisuuksia ”kunnioitettavan maskuliinisuuden” rakentamiseen. Hankkeessa tutkitaan aiemmin kerätyn CHARM-kyselyaineiston pohjalta sosiodemografisia tekijöitä, jotka ovat yhteydessä ikääntyvien miesten sosiaalisiin suhteisiin ja erilaisiin ryhmiin kuulumisen tunteeseen. Haastatteluiden ja osallistuvan havainnoin avulla tarkastellaan miesten sosiaalisia tiloja, kuulumisen tunteita sekä heidän tiloihin liittämiä ikään, sukupuoleen tai kansallisuuteen liittämiä merkityksiä. Tutkimushankkeen toteuttaa Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön (CoE AgeCare) Helsingin yliopiston tutkimusryhmä. Hankkeen tavoitteena on luoda kattava kuva ikääntyvien venäjänkielisten miesten sosiaalisista suhteista sekä yksinäisyyteen ja eristyneisyyteen liittyvistä tekijöistä. CHARM-seurantakyselyn (aineistonkeruu syksyllä 2022) tutkitaan myös sitä, kuinka koronapandemia sekä Ukrainan sotatoimet ovat mahdollisesti rajanneet ikääntyvien venäjänkielisten miesten sosiaalisia ja suhteita sekä heidän kokemuksiaan ennakkoluuloista ja syrjinnästä. Hanke pyrkii siten edistämään moninaisuutta, moniarvoisuutta ja yhteisöllisyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tässä yhteiskuntatieteellisessä tutkimushankkeessa yhdistyvät sosiaaligerontologian, yhteiskuntapolitiikan, sosiologian ja kulttuurimaantieteen näkökulmat.