Filosofian maisteri Blåfield Linnea

72500 €

Pohjoisten jokisysteemien prosessit ja jokiympäristöjen tulvasuojelu, hallinta ja hoito

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Tulvat ja niiden aiheuttamat vahingot ovat lisääntyneet maailmanlaajuisesti viime vuosikymmeninä ja ilmastoskenaariot osoittavat, että erityisesti boreaalis-subarktisen vyöhykkeen jokien hydrologiset ääri-ilmiöt, kuten tulvat, lisääntyvät entisestään tulevaisuudessa. Muuttuvan ilmaston myötä jääpäivät vähenevät, lumen sulaminen ja rankkasateet kesken talven yleistyvät johtaen tulvien lisääntymiseen erityisesti talvella ja keväällä. Jokiympäristöjen hoito ja hallinta Suomessa perustuu Euroopan unionin tulva-, vesipuite ja luontotyyppidirektiiveihin sekä kansainvälisiin jokiprosessien kytkeytyvyysindekseihin. Nämä indeksit sisältävät erilaisia jokisysteemin ominaisuuksia kuvailevia parametreja, joiden avulla määritellään syy-seuraussuhteita eri prosesseille. Ongelma kuitenkin on, että yksikään näistä indekseistä ei sisällä ainuttakaan pohjoisille jokisysteemeille tyypillistä talviaikaan liittyvää parametria, sillä näitä ei ole koskaan aikaisemmin määritelty. Alueemme jokiympäristöjä hallitaan ja hoidetaan menetelmillä, jotka pohjautuvat kansainvälisiin indekseihin, ohjeistuksiin ja suosituksiin ymmärtämättä niiden puutteellisuutta ja sopimattomuutta ympäristöön, jossa jäähän, lumeen ja routaan liittyvät prosessit ovat merkittävässä roolissa. Tässä tutkimuksessa määritellään ne parametrit, jotka parhaiten kuvaavat pohjoisten jokisysteemien erityispiirteitä, tuotetaan uutta tietoa sekä mallinnustyökaluja, joiden avulla voidaan ratkaista useita jokisysteemien hoitoon, hallintaan ja vesiriskeihin pohjoisilla leveysasteilla liittyviä ongelmia kuten talviajan prosessien aiheuttamia tulvia sekä veden laatuun ja ravinteiden kulkeutumiseen liittyviä haasteita. Lisäksi näiden avulla pystytään vastaamaan EU:n ja kansallisten virastojen sekä asetusten kuten Vesipuitedirektiivin vaatimuksiin vesien tilasta ja laadusta sekä ohjaamaan jokiympäristöjen hallintaa ja hoitoa yhä tehokkaammin ja kestävämmin oikeaan suuntaan.