VTT Finell Eerika ja työryhmä

315150 €

Pienten lasten äitien keskinäiset suhteet monikulttuurisissa lähiöissä – monimetodologinen näkökulma

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

MAMANET on monitieteinen yhteistyöhanke Tampereen ja Nottingham Trent yliopistojen välillä. Hankkeessa tutkitaan pienten lasten äitien keskinäisiä ystävyys- ja tuttavuussuhteita monikulttuurisissa lähiöissä. Pienten lasten äidit ovat riippuvaisia sekä läheistensä tuesta että yhteiskunnan tarjoamista palveluista. Siksi tämä ainutkertainen elämänvaihe tarjoaa erinomaisen tilaisuuden uusien positiivisten kontaktien muodostumiselle. Vaiheen tärkeydestä huolimatta näistä suhteista ja niiden tukemisesta monikulttuurisissa konteksteissa on olemassa vain vähän systemaattista tutkittua tietoa. Tämä tärkeä tutkimus tuottaa tietoa pienten lasten äitien keskinäisten suhteiden laadusta ja määrästä, millaisilla arkikäytänteillä näitä suhteita luodaan ja ylläpidetään sekä minkälaiset kulttuuri-, rakenne-, ryhmä- sekä yksilötasojen tekijät edistävät tai ehkäisevät sekä eri ryhmien sisäisiä että niiden välisiä suhteita. Aineisto kerätään etnografisella tutkimusotteella Helsingin monikulttuuristen lähiöiden leikkipuistoista ja perheryhmistä sekä edustavalla kyselytutkimuksella, joka on suunnattu Helsingissä asuville 6-36 kuukautta vanhojen lasten äideille. Kyselyaineisto analysoidaan monimuuttujamenetelmillä ja monitasomallintamalla, etnografinen aineisto analysoidaan useilla eri laadullisilla menetelmillä. Monitieteinen tutkimusryhmä raportoi tulokset kansainvälisissä ja kotimaisissa julkaisuissa. Projektista valmistuu yksi väitöskirja.