Väitöskirjatutkija Klingberg Sonja

84800 €

Osallistumisen merkitys: laadullisen tutkimuksen hyödyntäminen kansanterveyshankkeiden tarkasteluun ja osallistavien menetelmien kehittämiseen Sowetossa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Erilaisten sidosryhmien ja niin kutsuttujen maallikoiden osallistuminen kansanterveystutkimukseen esimerkiksi kokemusasiantuntijoiden ominaisuudessa on lisääntynyt viime vuosina. Tästä huolimatta toiminnan merkitystä näille osallistuville tahoille ei nykyisellään tunneta kovinkaan hyvin. Osallistumisen edellytysten vaihdellessa esimerkiksi eriarvoisuuden ja koulutuserojen kaltaisten syiden vuoksi, on syytä pohtia, mitä osallistavat menetelmät oikeastaan merkitsevät tutkimuksen osallistujille ja tekijöille. Tämä Etelä-Afrikassa toteutettava tutkimushanke pyrkii tarkastelemaan nykyisiä käytäntöjä Sowetossa tehtävän kansanterveystutkimuksen puitteissa, sekä kartoittamaan ja kehittämään uusia lähestymistapoja sidosryhmien osallistamiseen. Hankkeessa hyödynnetään monitieteistä ja monimenetelmäistä lähestymistapaa, joka koostuu käynnissä olevien kansanterveyshankkeiden laadullisesta prosessiarvioinnista, narratiivisesta kirjallisuuskatsauksesta, relevanttien sidosryhmien kartoittamisesta, paikallisten yhteisöjen, ryhmien ja järjestöjen kanssa verkostoitumisesta, sekä laadullisen tutkimuksen tekemisestä eri yksilöiden ja ryhmien kokemuksista ja odotuksista liittyen kansanterveystieteelliseen tutkimukseen osallistumiseen. Näin pyritään hahmottamaan osallistumisen merkitystä monesta eri näkökulmasta, ja voidaan kehittää uusia toimintamalleja jatkossa tapahtuvaa tutkimusta varten.