Valtiotieteiden maisteri Laukkanen Henri

94000 €

Nykytaiteen dokumentaatiot arvioimisen ja arvonluonnin välineinä

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Internet muuttaa nykytaiteen tuotantoa ja kulutusta. Merkittävä uusi jakelukanava ovat verkossa liikkuvat taidenäyttelyiden dokumentaatiot ja niitä julkaisevat portinvartijasivustot. Parhaimmillaan ne tavoittavat huomattavasti laajemman yleisön kuin paikkaan sidotut galleriat, ja varsinkin taiteilijoiden keskinäisessä viestinnässä niillä on tärkeä rooli. Tutkin taiteen digitaalisia dokumentaatioita sosiologisesti ja kysyn, miten ne toimivat arvioimisen ja arvonluonnin teknologiana ja kuinka tämä muuttaa nykytaiteen kenttää. Tutkimukseni tarkoitus on (1) selittää, miten taiteilijat käyttävät dokumentaatioita ja dokumentaatiosivustoja arvioidessaan taidetta ja ennakoidessaan oman työnsä vastaanottoa; (2) ymmärtää, miten dokumentaatioita kuratoivat portinvartijasivustot ovat kehittyneet ja kuinka ne rakentavat taiteelle arvoa ja merkitystä; ja (3) kuvata, miten teknologia ohjaa toimintaa, kun taiteilijat valmistavat ja käyttävät dokumentaatioita osana työtään. Tutkimus koskee kolmea kansainvälisesti merkittävää dokumentaatiosivustoa sekä Suomessa vaikuttavia taiteilijoita. Kerään aineiston hyödyntäen internet-arkistoa, media go along -haastatteluja sekä etnografista havainnointia. Analysoin aineiston grounded theoryn ja sisällön analyysin menetelmillä. Sosiologian alan väitöstutkimukseni 1) osoittaa, että Karpikin (2010) arviovälineen (judgement device) käsitteellä ja sen johdannaisilla voi selittää hyvin paitsi taiteen kulutusta, myös sen tuotantoa. Nykytaidekentän kautta näytän, että arviovälineisiin liittyvä informaatio ja sen käyttö on paljon monipuolisempaa kuin on ajateltu. 2) Kehittää teoriaa siitä, miten dokumentaatiosivustojen kaltaiset portinvartijoiden hallitsemat jakelukanavat ohjaavat taidemaailman keskusteluja ja sitä kautta taiteen tekemistä. Teoria auttaa ymmärtämään internetpohjaisen teknologian ehdollistamaa arvioimista myös ohi taiteen. 3) Rikastaa yhteiskuntatieteellistä keskustelua siitä, miten internet muuttaa taiteen kenttää.