Tutkimusjohtaja Moilanen Atte ja työryhmä (C-BIG, Conservation Biology Informatics Group)

534000 €

Next-generation methods and software for ecologically based land-use planning

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Luonto ja luonnon monimuotoisuus ylläpitävät niin kutsuttuja ekosysteemipalveluja, jotka ovat välttämättömiä ruuantuotannolle ja ihmisen terveelliselle elämälle. Tämä on yksi syy, miksi useimmat maat ovat sitoutuneet YKn biodiversiteettisopimukseen sekä kestävän kehityksen tavoitteisiin. Maapallon ihmismäärän ja henkilökohtaisen kulutuksen kasvu johtavat kuitenkin ristiriitoihin taloudellisen kehityksen ja ympäristön välillä. Yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi tarvitaankin hyviä ja hyvin perusteltuja päätöksiä sen suhteen, kuinka luonnon ja ihmisen tarpeet huomioidaan riittävän tasapainoisella tavalla. Ehdotetussa työssä kehitetään ja toteutetaan – hakijoiden laajan kokemuksen pohjalta - uuden sukupolven laskentamenetelmät, analyysit ja ohjelmisto ekologiaan pohjaavan maankäytön suunnittelun tarpeisiin. Näillä menetelmillä on sovelluksia mm. luonnonsuojelun suunnittelussa, ekologisten haittavaikutusten välttämisessä, ennallistamisen ja luonnonhoidon kohdentamisessa sekä yleisesti kaavoituksen tukena. Uusien menetelmien taustalla on optimointiongelma, jossa huomioidaan samanaikaisesti useita vaihtoehtoisia maankäyttöjä, joilla on erilaiset vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen, maiseman ekologiseen kytkeytyvyyteen, ekosysteemipalveluihin sekä taloudellisen hyötykäytön mahdollisuuksiin. Ehdotetut menetelmät ovat käyttökelpoisia kaikkialla maailmassa, kun maankäytön konflikteja ratkotaan, mikä myös tukee YKn kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.