Valtiotieteiden maisteri, väitöskirjatutkija Taivaloja Nita

100200 €

Monogaamisen rakkausihanteen haastajat – Monisuhteisuus suomalaisessa yhteiskunnassa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Rakkaus- ja intiimisuhteet ovat murroksessa Suomessa. Julkisessa keskustelussa on viime vuosina haastettu perinteinen heteroydinperhemalli ja ajatus siitä, että yhden kumppanin tulisi täyttää yksilön kaikki rakkaudelliset ja seksuaaliset tarpeet. Uusimman FINSEX-tutkimuksen mukaan erityisesti nuorten naisten toiveet useista samanaikaisista suhteista ovat yleistyneet, ja vaihtoehtoiset järjestelyt, kuten polyamoria ja avoimet suhteet ovat saaneet näkyvyyttä valtamediassa. Ihanne kahden ihmisen rakkaudellisesti ja seksuaalisesti suljetusta liitosta on kuitenkin juurrutettu syvälle yhteiskuntaamme, ja siitä poikkeaminen johtaa usein oudoksuntaan ja ulossulkemiseen. Tätä (monilta osin rakenteellista) toiseuttamista on selitetty vallalla olevalla ideologialla, jossa monogamia edustaa stabiiliutta ja kypsyyttä, ja sitä vastoin toimiminen löyhämoraalisuutta ja luonnottomuutta. Väitöskirjatutkimukseni tavoitteena on tehdä näkyväksi, miten erilaiset sosiaaliset prosessit tuottavat ja toisintavat rakkaus- ja intiimisuhteisiin liittyviä hegemonisia käsityksiä Suomessa. Soveltamalla kriittisen sosiaalipsykologian ja feministisen tutkimuksen menetelmiä ja teoreettisanalyyttisiä viitekehyksiä pyrin havainnollistamaan, minkälaisia vaikutteita näillä käsityksillä ja niiden tuottamilla toiminnoilla on monisuhteissa olevien yhteiskuntaosallisuudelle ja hyvinvoinnille. Samalla tutkimus paikkaa aukon kansallisessa tiedossa monisuhteista luomalla ymmärrystä tavoista, joilla monisuhteissa olevat henkilöt merkityksellistävät arkipäivän kokemuksiaan. Artikkeliväitöskirjani koostuu kolmesta osatutkimuksesta, joissa tarkastelen normatiivisuuden rakentumista kulttuurisissa ja institutionaalisissa konteksteissa sekä heijastan niitä monisuhteisten itse kokemaan paikkaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Tutkimus on yhteiskunnallisesti vaikuttava edistäessään julkista keskustelua rakkaus- ja intiimisuhteiden moninaisuudesta sekä tekemällä näkyväksi normatiivisuuksien ulossulkevat käytänteet.