FT Penttilä Esa ja työryhmä

260600 €

Monikielisyys ja kääntäminen muuttuvassa tutkijan työssä: käytännöllisiä ja tieteenfilosofisia näkökulmia

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Monikielinen viestintä ja kääntäminen ovat keskeistä tutkimustyössä, vaikka ne jäävät usein huomiotta. Englannilla on valta-asema tieteen lingua francana, joten tiedeyhteisö näyttäytyy helposti yksikielisenä. Maailma on kuitenkin monikielinen; tutkittavat ihmiset puhuvat eri kieliä, aineistoja on monilla kielillä. Kun monikielisestä maailmasta raportoidaan yhdellä kielellä, tutkijat väistämättä toimivat kielten välillä ja käytännössä kääntävät kielestä toiseen (useimmiten englantiin). Erityisesti englannin taito on nykyisin osa tutkijan pätevyyttä, ja siihen kiinnitetään huomiota myös tutkijankoulutuksessa. Vastaavasti tutkijan työn monikielisyys jää usein huomaamatta, eivätkä tutkijat itsekään miellä välittävänsä sisältöä kielten välillä – siis kääntävänsä. Tutkijankoulutukseen ei sisälly kääntämisen näkökulmia, eikä kääntämistä tai monikielistä viestintää tutkijan toimintana ole juuri tutkittu. Hankkeessa valotamme katveeseen jäänyttä tutkimustyön monikielisyyttä ja kääntämistä. Ytimessä on tutkija: millaisia kääntämisen käytänteitä hänellä on, missä määrin hän on tietoinen kääntämisen merkityksestä työnsä kokonaisuudessa. Kääntämisen ympärille kietoutuu monia metodologisia ja tutkimuseettisiä haasteita. Keskiössä on epistemologinen ajattelun muutos: kun tutkijan ymmärrys kääntämisen erityisluonteesta kasvaa, lisääntyy myös ymmärrys tieteellisen tiedon synnystä. Varsinkin ihmistieteissä tämä syventää aineiston tulkintaa ja vaikuttaa tutkimuksen laatuun. Kääntämisessä ja monikielisessä toiminnassa tekoälysovellusten käyttö lisääntyy jatkuvasti, ja hankkeessa kiinnitämme huomiota myös siihen, millaisia mahdollisuuksia ja eettisiä haasteita tästä aiheutuu. Luomme laajan kuvan tutkijan monikielisyydestä hankkimalla aineistoa eri maista ja eri tieteenaloilta. Yhdistämme monikielisyyden tutkimuksen, käännöstieteen ja tieteentutkimuksen näkökulmia. Tuotamme myös avointa koulutusmateriaalia, jonka avulla voi tunnistaa ja ratkaista monikielisen viestinnän haasteita.