Filosofian maisteri Piirainen Sirke

51800 €

Miksi lajit uhanalaistuvat ja miten niiden käy tulevaisuudessa?

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Euroopan laajuinen lintukantojen väheneminen nousi uutisotsikoihin Suomessakin keväällä 2018. Lintukantojen romahdus on osa maailmanlaajuista luonnon monimuotoisuuden vähenemistä. Ihmistoiminnasta johtuvat muutokset maankäytössä sekä ilmastonmuutos ovat tärkeimpiä lajien runsauksia sääteleviä tekijöitä, joiden yhteisvaikutuksen on esitetty voimistuvan tulevaisuudessa, mutta vaikutusten voimakkuus ja mekanismit tunnetaan edelleen monelta osin puutteellisesti. Tutkimuksessani selvitän, mitkä ilmastonmuutokseen ja maankäyttöön liittyvät tekijät vaikuttavat lajien runsauksiin ja niiden riskiin tulla uhanalaisiksi, ja miten nämä tekijät toimivat yhdessä. Tutkin asiaa sekä yksittäisen lajin tasolla, tutkimuslajeina uhanalaiset peltosirkku ja riekko, että lajiyhteisötasolla, kohteena koko Fennoskandian lintuyhteisö. Tutkimuksessa hyödynnän uraauurtavia ekologisia mallinnusmenetelmiä, jotka perustuvat ajatukseen siitä, että lajien runsaus riippuu sopivien elinolosuhteiden, kuten ilmaston ja elinympäristön, lisäksi myös muiden lajien läsnäolosta. Lisäksi ennustan neljään eri ilmastoskenaarioon perustuen, miten lajien runsaudet tulevat vuoteen 2050 mennessä muuttumaan. Selvitän, mitkä ovat tulevaisuuden uhkatekijöitä ja miten lajien uhanalaistumista voitaisiin ennaltaehkäistä. Tutkin myös kriittisesti sekä ennustusmenetelmien luotettavuutta että toimivuutta eri lajiryhmillä ja eri mittakaavoilla, ja teen ehdotuksen menetelmien luotettavuuden parantamiseksi.