Filosofian maisteri Kivimäki Sanna

25000 €

Metsästäjä-keräilijöiden väestönkasvu, sen syyt ja seuraukset Suomessa 4500-3500 eaa.

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Tutkin väitöstyössäni metsästäjä-keräilijöiden väestönkasvua Suomessa 4500-3500 eaa. Ensimmäisessä osiossa etsin vastausta sellaisiin kysymyksiin kuin kasvoiko väestö todella ja jos kasvoi, kuinka paljon ja millä aikataululla. Toisessa osiossa painopiste on kysymyksessä ”miksi väestö kasvoi?” Kolmannessa osiossa tarkastelen väestönkasvun vaikutuksia metsästäjä-keräilijöiden elämän eri osa-alueisiin, joista tässä tutkimuksessa huomio on kiinnitetty talouteen, liikkuvuuteen ja sosiaaliseen organisaatioon. Voidakseni vastata edellä esitettyihin kysymyksiin, olen koonnut tarvittavat tiedot 220 kivikautisesta asuinpaikasta. Käytän väestömäärän korvikemuuttujina asuinpaikkojen lukumäärää ja niiden pinta-alojen summaa. Olen panostanut erityisen paljon asuinpaikkojen asutusvaiheiden ajoittamiseen. Hyödynsin tässä myös aoristista painotusta, Monte Carlo-simulaatiota ja vielä kokeiluvaiheessa olevaa, itse kehittämääni etäisyysanalyysia. Haen vastauksia tutkimuksen toisen ja kolmannen osion kysymyksiin soveltamalla tilastollisia menetelmiä, esimerkiksi korrespondenssianalyysia ja arvo-kokoanalyysia sekä testaamalla ihmisekologisia malleja. Työ poikkeaa Suomen aiemmista, aihepiiriä käsitelleistä tutkimuksista siinä, että lähestymistapana on tapaustutkimus. Tutkimusalueeksi on rajattu suppeahko kokonaisuus Pohjois-Karjalassa. Tällöin katse voidaan kohdistaa ihmisten väestönkasvun myötä läpielämiin muutoksiin yksittäisen metsästäjä-keräilijäyhteisön näkökulmasta ja saada, kenties, aiempaa tarkempaa tietoa yhteisön elämän eri osa-alueiden välisistä riippuvuussuhteista. Myös kansainvälinen tutkijayhteisö kaipaa lisää metsästäjä-keräilijätapaustutkimuksia tästä aiheesta. Työ on metodisesti kokeileva ja vie siten kivikauden väestötutkimuksen menetelmiä Suomessa askeleen eteenpäin.