Filosofian maisteri Hohti Jani

63400 €

Metsäluonnon suojelun ja metsien monikäytön kehittäminen boreaalisessa ympäristössä

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Luonnon monimuotoisuuden kato on globaali ilmiö, joka uhkaa ekosysteemien normaalia toimintaa. Lajien uhanalaistumis- ja taantumiskehitys koskee myös suomalaista metsäluontoa. Tämän tutkimushankkeen tarkoituksena on tuottaa tietoa, jota soveltamalla voimme sekä kehittää nykyistä suojelualueverkostoa että edistää uusien luonnon monimuotoisuutta ja metsän hiilivarastoa paremmin huomioivien metsänkäsittelymenetelmien kehittämistä. Rajallisten resurssien maailmassa, uudella tutkimustiedolla on suuri merkitys suojelutoimien kustannustehokkuuden parantamisessa, ja siten yhteiskuntamme kyvylle vastata monimuotoisuuden katoamisen asettamaan haasteeseen. Tutkimushankkeessa selvitetään nykyisen suojelualueverkoston ekologista laatua ja kytkeytyneisyyttä sekä tutkitaan mahdollisuutta parantaa verkoston laatua ja kustannustehokkuutta erilaisin suojelupoliittisin ratkaisuin, esimerkiksi kohdentamalla suojelualueita maantieteellisesti uudella tavalla tai suuntaamalla suojelua kokonaan uuden tyyppisille alueille. Lisäksi hankkeessa mallinnetaan eri puun hakkuumäärien vaikutusta metsämaiseman monikäyttöarvoille, monimuotoisuus- ja hiilensidonta-arvot sekä virkistysarvot mukaan lukien. Hankkeessa myös tuetaan maankuntaakaavatyötä yhteistyössä Keski-Suomen liiton kanssa, tuottamalla metsän kasvatus- ja hakkuusimulaation perusteella tulevaisuuden monimuotoisuuskeskittymiä kuvaava paikkatietorasteri. Samalla selvitetään mahdollisuutta turvata monimuotoisuutta erilaisin maankäytönrajoittein.