YTM, sosiaalityöntekijä Suontausta Jaana

100200 €

Merkityksellisyyttä marginaaleissa: Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten aikuisten merkityksellisyyden kokemus

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Tarkastelen väitöskirjatutkimuksessani työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien 18-29 -vuotiaiden nuorten aikuisten kokemusta heidän oman elämänsä merkityksellisyydestä. Olen myös kiinnostunut yhteiskunnan koulutukseen, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien institutionaalisten käytäntöjen vaikutuksesta heidän merkityksellisyyden kokemukselleen. Tutkimusten mukaan merkityksellisyyden kokemus on oleellinen tekijä nuoren elämänhallinnan ja hyvinvoinnin taustalla. Tukemalla nuoren kokemusta hänen merkityksellisyydestään on mahdollista tukea hänen elämänhallintaansa ja hyvinvointiaan, ja auttaa nuorta löytämään paikkansa yhteiskunnassa ja maailmassa. Tutkimusnäkökulmani on kriittinen ja nousee paitsi työkokemuksestani nuorten parissa, myös vahvasti sosiaalipedagogiikkaan juurtuneesta tavastani hahmottaa maailmaa. Tutkimusasetelma pohjautuu freireläiseen kriittiseen pedagogiikkaan ja tutkimuksen teoreettinen viitekehys on sosiaalipedagogiikalle tyypillisesti monitieteinen, nojaten yhteiskunta- ja kasvatustieteen, filosofian, psykologian ja logoteorian tutkimusperinteisiin. Tutkimusotteeni on kanssatutkimuksellinen ja osallisuuteen nojaava. Sovellan tutkimusprosessissani freireläistä metodologiaa, jossa on keskeistä tutkijan ja tutkimuksen ”kohteiden” toimiminen yhdessä tutkijoina. Tutkimukseni koostuu kolmesta vaiheesta, edeten vertaishaastatteluiden ja omaelämäkerrallisten kirjoitelmien kautta yhteiseen ryhmätyöskentelyyn nuorten aikuisten kanssa. Tutkimuksen tekeminen yhdessä nuorten aikuisten kanssatutkijoiden kanssa on jo tutkimuksen alkuvaiheessa tuonut esiin heidän yhteiskunnassa näkymättömän potentiaalinsa. On ollut valaisevaa ja yllättävääkin nähdä kuinka työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret aikuiset reflektoivat ja pohtivat elämän suuria kysymyksiä, ja kuinka hienolla ja arvostavalla tavalla he kohtaavat toisiaan tutkimuksen tiimoilta. Tuolla haavoittuvaksi kategorisoidulla ryhmällä on jo tässä vaiheessa ollut paljon sanottavaa ja paljon annettavaa.