FT Virtanen Elina

86600 €

Merensuojelun lisäämisen uudet keinot: meriluonnon monimuotoisuus armeijan alueilla

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteena on suojella 30 % sekä maa- että merialueista vuoteen 2030 mennessä. Suomessa merensuojelualueet kattavat tällä hetkellä 11 % merialueista. Suojelualueiden lisääminen tulee olemaan haasteellista, sillä merkittävä osa, n. 70 % vedenalaisen meriluonnon arvokkaimmista keskittymistä sijaitsee yksityisillä vesialueilla. Yksi mahdollisuus lisätä merensuojelua on suojelua tukevien alueiden, eli OECM-alueiden perustaminen (Other Effective area-based Conservation Measures). Merellä potentiaalisiksi OECM-alueiksi on tunnistettu armeijan alueita. Armeijan alueet OECM-alueina ovat kiinnostavia, sillä niillä saatetaan aiheuttaa voimakasta paikallista luontohaittaa, mutta toisaalta vähentää luontokatoa rajoitetun käytön alueilla. Armeijan alueilla kaikenlainen toiminta, kuten esimerkiksi ankkurointi, ruoppaus, tai läjitys, on joko kiellettyä tai luvanvaraista. Tästä syystä monet armeijan alueilla sijaitsevat luodot ja saaret ovat säilyneet lähes koskemattomina. Vedenalaiset lajiyhteisöt saattavat siten olla heterogeenisempiä ja monimuotoisempia armeijan alueilla kuin niiden ulkopuolella, joilla kaikenlainen toiminta on sallittu. Armeijan alueet saattavat vertautua tiukasti suojeltuihin suojelualueisiin, sillä niillä on enemmän toimintaan kohdistuvia rajoituksia kuin useimmilla merensuojelualueilla, ja ne ovat saattaneet turvata meriluontoa jopa paremmin kuin nykyiset merensuojelualueet. Hankkeessa tarkastellaan armeija-alueiden merkitystä meriluonnolle pohjautuen ainutlaatuiseen vedenalaiseen inventointiaineistoon. Lajiyhteisöjen koostumusta vertaillaan armeijan alueilla ja niiden ulkopuolella yhteisöanalyyttisin menetelmin, ja selvitetään, onko armeijan alueilla merkittäviä luontoarvoja, ja voivatko ne toimia suojelua tukevina OECM-alueina. Hankkeessa tuotetaan arvokasta tietoa Suomen merensuojelualueverkoston laajentamiselle EU:n biodiversiteettistrategian mukaisesti.