Kuvataiteilija Aaltonen Titta

67000 €

Merellisten ylirajaisten vaikutuspiirien tutkiminen kuvataiteen keinoin

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Kaikki maapallon mantereet ovat yhteydessä toisiinsa merien kautta, ja meret muodostavat yhden vanhimmista globaaleista verkostoista. Merten vesimassat ovat jatkuvassa liikkeessä synnyttäen merivirtoja, jotka kuljettavat mukanaan eliöitä, elotonta materiaa sekä lämpöä. Meret ja merivirrat muodostavat valtionrajat ylittävän vaikutuspiirin, joka on kriittinen niin merten ekologiaan kuin ilmastoonkin liittyvien kysymysten kannalta. Tässä projektissa tutkin ylirajaisia merellisiä vaikutuspiirejä eri näkökulmista ja lähestyn niihin liittyviä kysymyksiä sekä ekologisten että kulttuuristen vaikutusten kautta. Olen valinnut tarkastelun kohteeksi paikkoja, jotka sijaitsevat erilaisten merellisten vaikutuspiirien rajapinnoilla. Käsittelen aihetta oman kuvataiteellisen työskentelyni kautta ja toteutan aiheesta näyttelykonaisuuden. Aiemmassa taiteellisessa työskentelyssäni olen tutkinut meren mukana rannoille ajautuneita roskia ja sitä, miten ne ilmentävät vaikutuspiirejä, joihin paikka kuuluu. Nyt laajennan tarkastelua myös meressä liikkuviin eliöihin ja meren välittämiin kulttuurisiin vaikutteisiin. Esimerkiksi kysymykseen kuningasravun leviämisestä arktisella merialueella liittyy sekä poliittisia että taloudellisia intressejä, ja sen vaikutukset ulottuvat merenpohjan ekologiasta paikallisyhteisöjen toimintaan ja rakenteeseen. Merelliset vaikutuspiirit ovat laajoja ja hallitsemattomia eivätkä ne tunne valtionrajoja, minkä vuoksi niiden tutkiminen ja ymmärtäminen on erityisen tärkeää. Tässä projektissa käsittelen aihetta ennakkoluulottomasti ja monitahoisesti kuvataiteen keinoja käyttäen.