Professori Finell Eerika ja työryhmä

250700 €

Maahanmuuttajataustaisten ja suomalaistaustaisten äitien keskinäisten ystävyyssuhteiden kehittyminen

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

FriendMUM on yhteistyöhanke Itä-Suomen, Nottingham Trent ja Johannesburgin yliopistojen sekä Mannerheimin lastensuojeluliiton Uudenmaan ja Järvi-Suomen piirin (MLL) välillä. Hankkeessa tutkimme MLL:n ystävätoimintaan osallistuvien maahanmuuttaja- ja suomalaistaustaisten äitien välisten ystävyyssuhteiden syntymistä ja kehittymistä pääkaupunkiseudulla ja Pohjois-Savossa ja -Karjalassa. FriendMUM -hankkeella on kolme tavoitetta: A) Edistää tieteellistä perustutkimusta paneutumalla vähän tutkittuun, monikulttuuristen ystävyyssuhteiden kehittymisen prosessiin sosiaalisen identiteetin ja sosiaalipsykologisen kontaktitutkimuksen näkökulmista. Tuotamme tärkeää uutta tietoa: i) seuraamalla, miten maahanmuuttaja- ja suomalaistaustaisen äidin ystävyys kehittyy ensitapaamisesta lähtien, ii) analysoimalla, mitkä tekijät tukevat tai estävät ystävyyden muodostumista ja iii) tarkastelemalla, miten näiden ystävyyssuhteiden kehittymistä voidaan tukea. B) Kehittää valtasuhteita purkavia, multimodaalisen vuorovaikutuksen keinoja, joita voi hyödyntää monikielisissä ja -kulttuurisissa haastattelutilanteissa. C) Tarjota välineitä kunnille ja muille toimijoille perhepalvelu- ja kotoutumistoiminnassa. Tutkimus on osoittanut, että maahanmuuttaja- ja suomalaistaustaiset äidit ovat tekemisissä keskenään vain vähän, vaikka äitiys voisi tarjota tilaisuuden uusien merkityksellisten suhteiden muodostumiselle muiden äitien kanssa. Keräämme aineistoa: 1) haastattelemalla 15:n äitiparin molempia jäseniä kolmesti puolen vuoden aikana, 2) seuraamalla äitipareja tästä vielä vuoden puhelinhaastatteluin, 3) keräämällä määrällisen pitkittäisen lomakeaineiston (0, 3, 6 kk) ohjelmaan osallistuvilta, 4) haastattelemalla ystävätoiminnan työntekijöitä ja 5) autoetnografian avulla. Aineistot analysoidaan multimodaalisiin aineistoihin soveltuvilla laadullisilla menetelmillä ja dyadien tutkimiseen soveltuvilla monimuuttujamenetelmillä. Tulokset raportoidaan kahdeksassa julkaisussa ja väitöskirjassa.