Filosofian maisteri Tuomela Nea

148000 €

Luonnontilaisilta, ojitetuilta ja ennallistetuilta soilta vesistöihin valuvan liukoisen orgaanisen aineksen ominaisuuksien ja mikrobiyhteisön rakenteen vaikutukset hiilen kiertoon

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on parantaa ymmärrystä ihmistoiminnan vaikutuksista soiden hiilen kiertoon. Hankkeessa tutkitaan ja vertaillaan luonnontilaisten, ojitettujen ja ennallistettujen soita ympäröivien vesien hiilen pitoisuuksia ja laatua, sekä kohteiden mikrobilajistoa. Tulokset edistävät ymmärrystä tutkittujen suotyyppien kokonaisvaltaisesta hiilenkierrosta. The research focuses on improving understanding of anthropogenic impacts to peatland carbon cycling. Water areas surrounding pristine, drained, and restored peatland are compared, focusing on the quality and quantity of carbon and the microbial communities processing the carbon compounds. The results of this study improve the knowledge of carbon cycling surrounding the researched peatland types.