FT, dosentti Suopajärvi Tiina ja työryhmä

361700 €

Luonnon kanssa ikääntyminen: Aistietnografinen tutkimus ikääntymisestä harvaan asutuilla alueilla

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Tämä tutkimus keskittyy ikääntyvien arkisiin toimintoihin, joissa mukana ovat muut ihmiset, mutta etenkin muut elolliset ja elottomat luonnon elementit. Tarkastelemme ikääntymistä luonnon ja ihmisten posthumanistisena kudelmana, ja tutkimme sitä aistietnografian avulla yhdessä omassa kodissaan harvaan asutuilla alueilla asuvien senioreiden kanssa. Aistietnografiassa keskeistä on yhdessä oleminen ja liikkuminen, ja tutkimuksemme lähtökohtana on, että hetkelliseen aistikokemukseen ja liikkeeseen sekoittuvat aina myös menneet muistellut ja tulevaisuuden kuvitellut liikkeet. Posthumanistiseen näkökulmaan yhdistettynä tämä merkitsee sitä, että tarkastelemme myös, miten esimerkiksi metsät ja vesistöt ovat muuttuneet yhdessä ihmisten kanssa, ja miten näiden elämänlangat punoutuvat toisiinsa, miten kaikki elementit liikkuvat yhdessä. Ikääntymisen tutkiminen keskittyy usein joko pelkästään sosiaalisten suhteiden tai ihmisen ja materian, kuten älykkään teknologian, välisten suhteiden tutkimiseen. Tavoitteenamme on laajentaa ymmärrystä ikääntymisestä ja ikääntyvien hyvinvointiin vaikuttavista monilajisista toimijoista. Lisäksi kehitämme aistietnografiaa posthumanistisen ontologian avulla. Analyysissa ja tutkimustuotoksissa hyödynnämme myös luovaa etnografiaa, sillä sen avulla posthumanistista elämää voidaan kuvailla muutenkin kuin sanoin.