Professori Ratinen Ilkka ja työryhmä (LUTRA)

109200 €

Luokanopettajaopiskelijoiden kestävyysmuutoskyvykkyyden edistäminen transformatiivisen oppimisen avulla

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

LUTRA-hankkeessa kehitetään malleja luokanopettajaopiskelijoiden kestävyysmuutoskyvykkyy-den edistämiseen sekä heidän kestävyysongelmanratkaisutaitojen tukemiseen. Tutkimushankkeen tavoitteena on löytää vastauksia siihen, millaiset kestävyysmuutoskyvykkyysvalmiudet suomalaisilla luokanopettajaopiskelijoilla on. Tämän tiedon pohjalta luodaan pedagogisia malleja luokanopettajien kestävyysmuutoskyvykkyyttä edistävistä tekijöistä. Pedagogiset mallit perustuvat transformatiivisen oppimisen teoriaan ja yhteisölliseen oppimiseen, jossa luokanopettajaopiskelijat opettavat toisilleen ajankohtaisia kestävyysteemoja. Tutkimushanke tuottaa uutta tietoa siitä, millä tavalla transformatiivista oppimista soveltamalla edistetään kestävyysongelmien ratkaisuprosesseja korkeakoulutuksessa. Hankkeen yhteistyötahojen avulla hankkeessa kehitettyjä pedagogisia malleja tarkastellaan myös muussa kuin kasvatusalan työelämäkontekstissa. Luomalla uusia oppimisyhteisöjä erilaisissa oppimisympäristöissä, voidaan tutkimusperustaisesti edistää kulttuurista muutosta kohti kestävämpää tulevaisuutta ja lisätä ymmärrystä siitä, kuinka koulutus edistää systeemistä ymmärrystä luonnon, ihmisen sekä yhteiskuntamme toiminnasta, arvoista, suunnasta sekä tarkoituksesta.