Filosofian maisteri Kuusisto Inka

96300 €

Lumenviipymien kasvillisuusyhteisöjen ja lajiston seurannat muuttuvassa ilmastossa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Lumenviipymät ovat ainutlaatuisia arktisia ja alpiinisia kasviyhteisöjä, joiden tulevaisuutta uhkaa ilmastonmuutos. Ilmastonmuutoksen arvioidaan muuttavan lumenviipymäisten kasvupaikkojen olosuhteita kuivemmiksi, lyhentävän lumipeitteistä kautta ja pidentävän kasvukautta. Nämä muutokset taas vaikuttavat kasvupaikkojen tuottavuuteen sekä lajien välisiin runsaussuhteisiin. Lumenviipymien kasvillisuuden on havaittu muuttuvan niitä ympäröivien tunturikankaiden ja -niittyjen kaltaisiksi. Luonnollisesti myös lumenviipymiä elinympäristönään suosivat lajit ovat erityisen uhattuina. Lumenviipymät sijaitsevat pääosin vaikeakulkuisten tunturitaivalten takana, minkä takia tietoa niiden esiintyvyydestä ja kasvilajistosta on karttunut hitaasti. Lisäksi monet lumenviipymien sammal- ja jäkälälajit ovat vaikeasti tunnistettavia ja niiden määrittäminen vaatii erityisosaamista. Uusien menetelmien kehittäminen lumenviipymien kasviyhteisöjen ja lajiston seuraamiseksi onkin tärkeää. Suurin osa ilmastonmuutoksen kasvillisuusvaikutuksia koskevasta tutkimuksesta on keskittynyt putkilokasveihin. Sammalet ja jäkälät ovat kuitenkin tärkeitä arktisissa ekosysteemeissä, minkä takia niiden määrässä tai lajikoostumuksessa mahdollisesti tapahtuvien muutoksien ekosysteemivaikutuksia ei pidä aliarvioida. Väitöskirjatyössäni selvitän 1) Suomen tunturialueiden lumenviipymäisien kasviyhteisöjen rakennetta ja eri ympäristötekijöiden vaikutusta lumenviipymien kasvillisuuteen, 2) lumenviipymien kasvillisuudessa jo mahdollisesti tapahtuneita muutoksia, 3) massasekvensointiin perustuvan menetelmän käyttökelpoisuutta lumenviipymien sammallajiston selvittämisessä ja 4) satelliittikuvien analyysiin perustuvan menetelmän käyttökelpoisuutta lumenviipymien paikallistamisessa. Aineiston keruussa käytin transektiruutuotantaa. Määritän kasvillisuusruuduilta kerätyt sammal- ja jäkälänäytteet lajilleen aina kun se on mahdollista, joten väitöskirjani tuottaa aiempaa yksityiskohtaisempaa tietoa lumenviipymien lajistosta.